Вимоги ПМГ–2021: діагностика та лікування туберкульозу

17 березня 2021
1754
Резюме

У дорослих та дітей

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення пацієнтів з діагнозом туберкульоз (коди: А15–А19).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація лікування пацієнтів з туберкульозом на амбулаторному та стаціонарному етапах надання медичної допомоги.

2. Проведення лабораторних досліджень, в тому числі зразків біологічних матеріалів пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування на рівні ПМД, у закладі або на умовах договору підряду.

3. Забезпечення проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення швидкої діагностики, в тому числі мультирезистентного туберкульозу (МЛС-ТБ), з використанням молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу.

5. Забезпечення можливості отримувати медичну допомогу у стаціонарних умовах.

6. Забезпечення цілодобового лікарського та сестринського догляду.

7. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії з можливістю цілодобової подачі кисню.

8. Організація контрольованого прийому протитуберкульоз­них препаратів для пацієнтів, включаючи вихідні та святкові дні, в тому числі шляхом використання цифрових технологій.

9. Організація, методична підтримка та забезпечення роботи лікарів-фтизіатрів, які надають медичну допомогу в закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторну спеціалізовану допомогу, та є працівниками регіональних фтизіопульмонологічних медичних центрів в кількості, що відповідає епідемічній ситуації для організації амбулаторного лікування пацієнтів з туберкульозом.

10. Здійснення координації заходів з профілактики та виявлення туберкульозу регіональним фтизіопульмонологічним медичним центром на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11. Організація виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб, в тому числі із залученням лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри), та лікарів ПМД.

12. Інформування населення з питань профілактики, виявлення та лікування туберкульозу.

13. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

14. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

15. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

16. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

17. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

18. Проведення організаційної та методичної роботи:

a. планування та управління запасами лікарських засобів для лікування туберкульозу, в тому числі організація та забезпечення логістики, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів відповідно до вимог нормативних документів;

b. ведення обліково-звітної документації;

c. організація транспортування зразків біологічних матеріалів тощо;

d. надання організаційно-методичної допомоги надавачам медичних послуг з питань діагностики та лікування пацієнтів.

18. Організація навчання пацієнтів та членів їх родини заходам інфекційного контролю.

19. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. апарат для CPAP-терапії та/або неінвазивної штучної вентиляції легень (ШВЛ), та/або апарат інвазивної ШВЛ;

b. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарату для CPAP-терапії та/або неінвазивної ШВЛ, та/або апарату інвазивної ШВЛ;

c. рентгенівський апарат;

d. монітор пацієнта (частота серцевих скорочень (ЧСС), електрокардіограма (ЕКГ), артеріальний тиск (АТ), SpO2);

e. апарат ультразвукової діагностики (УЗД);

f. електрокардіограф багатоканальний;

g. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

h. обладнання для проведення мікробіологічної діагностики туберкульозу;

i. бронхоскоп;

j. ваги для дорослих та дітей різного віку;

k. ростомір;

l. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та/або блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. дихальний мішок;

b. пульсоксиметр — щонайменше 2;

c. глюкометр — щонайменше 2;

d. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;

e. термометр безконтактний — щонайменше 2;

f. аспіратор (відсмоктувач);

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1. У закладі:

a. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

b. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія.

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 міс після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 міс до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що настане раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнта, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до суми перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах»

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна медична допомога пацієнтам з туберкульозом.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу та моніторингу лікування:

1. розгорнутий клінічний аналіз крові;

2. визначення групи крові і резус-фактора;

3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лужна фосфатаза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), тимолова проба, креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат, електроліти (калій, натрій, кальцій, хлор), С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення));

4. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

5. тиреотропний гормон (ТТГ);

6. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

7. дослідження спинномозкової рідини;

8. загальний аналіз сечі;

9. швидкі тести на вагітність, ВІЛ та вірусні гепатити;

10. бактеріоскопічне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність кислотостійких бактерій;

11. культуральне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність мікобактерії туберкульозу з проведенням ідентифікації та тест на медикаментозну чутливість;

12. бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріа­лу з визначенням мікроорганізмів та їх антибіотикорезистентності;

13. цитологічне, гістологічне дослідження біопсійного матеріалу уражених органів;

14. молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;

15. імуноферментні дослідження, у тому числі на туберкульоз;

16. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зок­рема:

a. рентгенологічні дослідження;

b. ультразвукові дослідження;

c. ЕКГ;

d. ендоскопічні дослідження, в тому числі бронхоскопія;

e. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Визначення плану лікування та спостереження за пацієнтом із туберкульозом, в тому числі:

a. розробка індивідуального плану лікування пацієнтів на амбулаторному та/або стаціонарному етапі з урахуванням супутніх захворювань пацієнта/пацієнтки;

b. оцінка та формування прихильності пацієнта/пацієнтки до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та відповідне коригування плану лікування;

c. консультування пацієнтів лікарями-фтизіатрами та лікарями інших спеціальностей;

d. призначення протитуберкульозної терапії, корекція лікування з урахуванням чутливості/резистентності мікроорганізмів до медикаментів, побічних реакцій, наявності супутньої патології, індивідуальних особливостей пацієнта/пацієнтки тощо;

e. визначення показань до госпіталізації пацієнта/пацієнтки та його/її госпіталізація у разі їх наявності;

f. організація амбулаторного лікування туберкульозу, в тому числі із залученням лікарів ПМД та лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри).

5. Забезпечення проведення медикаментозної терапії лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком лікарських засобів.

6. Виявлення, діагностика та лікування супутніх захворювань із залученням інших спеціалістів або направлення пацієнта/пацієнтки для отримання відповідних медичних послуг.

7. Моніторинг результатів лікування пацієнта/пацієнтки та побічних реакцій на протитуберкульозні препарати:

a. контроль за дотриманням плану лікування пацієнта/пацієнтки;

b. контроль за результатами лабораторно-інструментальних обстежень, мікробіологічних та інших досліджень;

c. контроль за побічними реакціями на протитуберкульозні препарати та дотримання тактики дій при їх виявленні в межах чинного законодавства.

8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.

9. Медична реабілітація пацієнтів із туберкульозом при проходженні лікування в умовах стаціонару.

10. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua