Вимоги ПМГ–2021: інфекційні захворювання та епідемії

17 березня 2021
1570
Резюме

Готовність до надання допомоги

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність в закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють з пацієнтами з інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою або діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Забезпечення розділення потоків пацієнтів із інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та пацієнтів з іншими захво­рюваннями.

3. Проведення тестування на SARS-CoV-2 пацієнта/пацієнтки з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та інших інфекційних захворювань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду.

4. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні із визначенням потреби у госпіталізації з проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби тощо) відповідно до галузевих стандартів.

5. Забезпечення ізоляції пацієнтів з інфекційним захворюванням, в тому числі підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.

6. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії.

7. Наявність ліжок з можливістю проведення кисневої терапії.

8. Використання аналізаторів газів крові (за наявності відповідного обладнання).

9. Наявність функціональних ліжок з протипролежневими матрацами для проведення інтенсивної терапії з можливістю переміщувати пацієнта/пацієнтку.

10. Забезпечення відстані між ліжками пацієнтів щонайменше 1 м.

11. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою, у тому числі допомога при харчуванні, туалеті, зміни положення тіла тощо.

12. Забезпечення проведення необхідних лабораторних досліджень в закладі або на умовах договору підряду.

13. Забезпечення проведення необхідних інструментальних досліджень у закладі.

14. Організація та проведення спеціального навчання лікарського та середнього медичного персоналу, які залучені до надання послуг, щодо інфекційного контролю та проведення інтенсивної терапії пацієнтам з інфекційними захворюваннями.

15. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

16. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

17. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

18. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

19. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

20. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту.

21. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції для обробки медичного обладнання багаторазового використання.

22. Наявність дезінфектантів для рук при вході до закладу охорони здоров’я, на вході до кожного відділення та всередині кожної палати біля виходу з палати.

23. Виділення спеціальних місць для сортування та збирання медичних відходів.

24. Наявність графіків проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання.

25. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-терапевт та/або лікар-педіатр, та/або лікар-інфекціо­ніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 5 осіб з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

d. Сестра медична стаціонару — щонайменше 15 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

a. апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), визначені для лікування пацієнтів з інфекційними захворюваннями, в тому числі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не нижче середнього класу в робочому стані — щонайменше 6;

b. централізована система постачання кисню та джерело кисню високого тиску (2–5 атм) і високої потужності (щонайменше 60–100 л/хв);

c. монітор пацієнта (частота серцевих скорочень (ЧСС), електрокардіограма (ЕКГ), артеріальний тиск (АТ), SpO2) — щонайменше 4;

d. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

e. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 4;

f. ларингоскоп.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. рентгенівський апарат;

c. дихальний мішок;

d. глюкометр;

e. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

g. пульсоксиметр — щонайменше 8;

h. термометр безконтактний — щонайменше 2;

i. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії»

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 пацієнта/пацієнтки з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів МОЗ України.

3. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланін­амінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. загальний аналіз сечі;

g. ацетон в сечі;

h. бактеріологічні дослідження;

i. серологічні дослідження методами аглютинації, преципітації тощо (РА, РНГА, РПНГ, РА, РСК, РН) на розповсюджені збудники інфекційних захворювань відповідно до клінічної картини;

j. скринінгові та підтверджувальні тести методом імуноферментного аналізу (ІФА) та/або швидкі тести (імунохроматографічний метод — ІХМ) на розповсюджені інфекційні захворювання згідно з клінічною картиною у пацієнта/пацієнтки;

k. інші лабораторні дослідження згідно з потребами пацієнтів.

4. Проведення необхідних інструментальних досліджень, в тому числі рентгенологічних, та інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

5. Надання медичної допомоги для лікування інфекційних захворювань, в тому числі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зменшення вираженості чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів.

7. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

8. Призначення, моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів відповідно до галузевих стандартів.

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

10. Надання респіраторної та кисневої підтримки.

11. Проведення інтенсивної терапії.

12. Безперервний моніторинг стану пацієнтів та виникнення ускладнень (синдром системної запальної відповіді тощо).

13. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

14. Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень та супутніх захворювань.

15. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua