Вимоги ПМГ–2021: амбулаторний перитонеальний діаліз

17 березня 2021
621
Резюме

Послуга надається амбулаторно та/або за місцем проживання/перебування пацієнта/пацієнтки

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання/перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги:

направлення лікаря-нефролога/лікаря-нефролога дитячого при встановленому діагнозі:

  • N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4;
  • N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
  • N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
  • N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена;
  • N19 Ниркова недостатність неуточнена.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у медичному закладі структурного підрозділу замісної ниркової терапії.

2. Забезпечення можливості вільного вибору пацієнтом/пацієнткою закладу, де проводиться лікування методом перитонеального діалізу.

3. Наявність відповідно обладнаного приміщення для навчання та практичних занять.

4. Наявність розробленої програми навчання пацієнтів методиці проведення постійного амбулаторного перитонеального діалізу (ПАПД), автоматизованого перитонеального діалізу (АПД) та протоколів лікування цими методами.

5. Контроль видачі та використання апаратів для АПД (за наявності відповідного обладнання).

6. Забезпечення доставки медичних виробів та лікарських засобів для проведення перитонеального діалізу (ПАПД/АПД) за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

7. Забезпечення можливості проведення перитонеального діалізу (ПАПД/АПД) в амбулаторних умовах на етапі навчання.

8. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду.

9. Забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки у відділенні при проведенні перитонеального діалізу (ПАПД/АПД) в амбулаторних умовах.

10. Взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. У закладі:

a. Лікар-нефролог та/або лікар-нефролог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісницт­вом у цьому закладі.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. Сестра медична — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

c. дихальний мішок;

d. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

e. глюкометр;

f. ваги медичні;

g. пристрій для підігрівання розчинів для перитонеального діалізу;

h. ваги зі шкалою вимірювання не менше 5 г для зважування розчинів;

i. термометр безконтактний;

j. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю нефрологія та/або дитяча нефрологія.

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, за результатом аналізу інформації ЕСОЗ після ІІ кв. 2021 р. та в подальшому за потреби.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки та подальше лікарське спостереження за станом життєво важливих функцій організму.

2. Спостереження за ефективністю (адекватністю) діалізного лікування методами ПАПД та/або АПД, включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, своєчасну діагностику, профілактику та лікування інфекційних та неінфекційних ускладнень перитонеального діалізу, із направленням пацієнтів до лікарів-спеціалістів інших профілів.

3. Перевірка освіти за напрямком перитонеального діалізу та, за потреби, проведення повторного навчання. Навчання родичів пацієнта/пацієнтки методикам ПАПД/АПД у випадку, коли пацієнт/пацієнтка не може самостійно проводити процедуру.

4. Оцінка можливості організації процедур перитонеального діалізу пацієнтом/пацієнткою самостійно:

a. у випадку можливості самостійного проведення процедури перитонеального діалізу — надання та доставка за місцем проживання пацієнта/пацієнтки медичних виробів (включаючи циклери для АПД) та лікарських засобів; виконання процедури перитонеального діалізу в амбулаторних умовах в закладі охорони здоров’я за необхідності; контроль за використанням циклерів для АПД, витратних медичних матеріалів та лікарських засобів;

b. у випадку неможливості самостійного проведення процедури — навчання виконанню процедури перитонеального діалізу (ПАПД чи АПД) в амбулаторних умовах родичів пацієнта/пацієнтки, а також, у разі необхідності, організація тимчасового проведення амбулаторних процедур перитонеального діалізу (ПАПД/АПД) у закладі охорони здоров’я;

c. у випадку госпіталізації пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я — забезпечення необхідними консультаціями лікаря-нефролога і контроль наявності у пацієнта/пацієнтки достатньої кількості медичних виробів та лікарських засобів для проведення перитонеального діалізу, а у разі необхідності (за запитом пацієнта/пацієнтки) — доставка медичних виробів (включаючи циклери для АПД) та лікарських засобів до місця безпосереднього перебування пацієнта/пацієнтки.

5. Призначення прескрипції лікування методом перитонеального діалізу із зазначенням типу розчину, об’єму розчину, кратності проведення обмінів, виду (ПАПД або АПД) із зазначенням його параметрів.

6. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також за потребою або при погіршенні стану, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. аналіз сечі загальний;

c. біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, електроліти: натрій, калій, кальцій, фосфор, хлор), сироваткове залізо, феритин;

d. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

e. ліпідний профіль (тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ));

f. індекс еритроцитів, число ретикулоцитів, відсоток насичення трансферину залізом, сироватковий феритин;

g. контроль залишкової функції нирок (ЗФН);

h. Kt/Vurea;

i. тест перитонеальної рівноваги (PET).

7. Забезпечення менеджменту перитонеального катетера лікування перитоніту, інфекції місця виходу катетера і тунельні інфекції:

a. направлення для хірургічної імплантації перитонеального катетера;

b. профілактика інфекційних ускладнень, пов’язаних із тривалим знаходженням перитонеального катетера у черевній порожнині пацієнта/пацієнтки;

c. направлення пацієнтів, за необхідності, до медичного закладу при ускладненнях, пов’язаних із діалізним перитонітом, інфекцією місця виходу катетера і тунельною інфекцією.

8. Забезпечення своєчасної діагностики та надання медикаментозного лікування анемії.

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

10. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнта/пацієнтки у медичному закладі.

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua