Вимоги ПМГ–2021: медична допомога новонародженим

17 березня 2021
1646
Резюме

У складних неонатальних випадках

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги або виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення інтенсивної терапії новонароджених.

2. Наявність відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених та/або постнатального догляду.

3. Наявність катамнестичного кабінету.

4. Забезпечення транспортування передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 34 тиж та масою при народженні менш ніж 1500 г в межах закладу в умовах транспортного інкубатора з можливістю проведення інвазивної та неінвазивної респіраторної підтримки за потребою.

5. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі, зокрема:

a. розгорнутий загальний аналіз крові;

b. загальний аналіз сечі;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), гамма-глутамілтрансфераза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина; гамма-глутамілтрансфераза, лактатдегідрогеназа, лактат, тригліцериди, альбумін, лужна фосфатаза);

d. електроліти (іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій);

e. кислотно-лужний стан крові та парціальний тиск газів у крові;

f. коагулограма (протромбіновий індекс (міжнародне нормалізоване відношення), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), тромбіновий час, D-димер, фібриноген);

g. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

h. група крові та резус-фактор;

i. загальний аналіз ліквору;

j. проба Кумбса;

k. взяття біосубстрату для бактеріологічного дослідження;

l. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

6. Забезпечення проведення лабораторних досліджень на умовах договору, зокрема:

a. феритин, індекс насичення трансферину, вміст заліза у сироватці крові;

b. гормони щитоподібної залози, надниркових залоз;

c. обстеження на вертикальні інфекції;

d. бактеріологічні дослідження з визначенням чутливості висіяних збудників до антибіотиків;

e. дослідження пуповинної крові на ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками;

f. дослідження зразка сухої краплини крові у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, виявлення нуклеїнових кислот ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР);

g. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

7. Забезпечення проведення рентгенологічного, електроенцефалографічного, ультразвукового дослідження у цілодобовому режимі.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

9. Забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду, спрямованого на її розвиток.

10. Організація виходжування немовлят за методом «кенгуру».

11. Організація цілодобового забезпечення компонентами та препаратами крові.

12. Направлення дітей групи ризику щодо затримки розвит­ку та/або виникнення хронічних захворювань в центри/кабінети катамнестичного спостереження.

13. Організація перевезення новонароджених виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії до інших закладів охорони здоров’я, в межах області та до національних закладів охорони здоров’я.

14. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

15. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекційним захворюванням, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

16. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

17. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

18. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

19. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

20. Проведення навчально-симуляційних тренінгів з первинної реанімації новонароджених у пологових залах та серцево-легеневої реанімації у відділеннях інтенсивної терапії та відділеннях виходжування новонароджених.

21. Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) та або медичної карти новонародженого (форма № 097/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.

22. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність та робота виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-педіатр-неонатолог або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 9 осіб з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична для обслуговування новонароджених у відділенні/палаті інтенсивної терапії — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. У закладі:

a. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

b. Лікар-невролог дитячий — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

c. Лікар-епідеміолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. У закладі:

a. Лікар-педіатр-неонатолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост) та входять у склад виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

b. Сестра медична — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост) та входять у склад виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. гематологічний, газовий, коагуляційний, біохімічний аналізатор (цілодобовий доступ);

b. апарат ультразвукової діагностики (УЗД) з можливістю проведення доплерографії та з неонатальними датчиками;

c. пересувний рентгенівський апарат зі стійкою для вертикальних знімків.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) з опцією проведення ШВЛ у новонароджених та дітей — щонайменше 6;

b. апарат для неінвазивної ШВЛ (додатковий апарат, якщо дана опція відсутня в апараті ШВЛ) — щонайменше 2;

c. апарат n-CPAP (додатковий апарат, якщо дана опція відсутня в апараті ШВЛ) — щонайменше 2;

d. апарат для високочастотної ШВЛ (додатковий апарат, якщо дана опція відсутня в апараті ШВЛ);

e. транспортний апарат ШВЛ з опцією неінвазивної ШВЛ;

f. система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/-ів ШВЛ;

g. система централізованого забезпечення повітрям;

h. ларингоскоп з клинками 00; 0; 1;

i. реанімаційний мішок або реанімаційна Т-система для новонароджених — щонайменше 3;

j. інкубатори закриті — щонайменше 3;

k. інкубатори відкриті — щонайменше 3;

l. відкрита реанімаційна система або стіл з лампою променевого тепла з сервоконтролем — 1 на кожну пологову залу (в акушерських стаціонарах);

m. монітор пацієнта (частота серцевих скорочень (ЧСС), SpO2, ЕКГ, температура тіла) — щонайменше 3;

n. електронний сфігмоманометр або опція в поліфункціональному моніторі — щонайменше 3;

o. пульсоксиметр з неонатальним датчиком — щонайменше 4;

p. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 3;

q. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 18;

r. ваги для новонароджених;

s. амплітудно-інтегрований електроенцефалограф;

t. аудіометр;

u. електронний ректальний термометр та обладнання для проведення системної (охолодження всього тіла) або селективної (краніоцеребральної) гіпотермії або засоби охолодження (гелеві пакети, мішки з льодом, грілки, вентилятор тощо);

v. лампа фототерапії — щонайменше 3;

w. глюкометр;

x. транскутанний білірубінометр;

y. термометр безконтактний;

z. крісла для кенгурування, позиціонери;

aa. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі для забезпечення роботи виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії:

a. наявність автомобіля швидкої медичної допомоги типу С відповідно до стандартів ДСТУ 1789:2015 та/або ДСТУ 1789:2019, оснащеного відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

b. транспортний інкубатор із сервоконтролем температури тіла дитини і системою аварійної сигналізації;

c. повітряний або гідроматрац із блоком підігріву;

d. сертифіковані та повірені балон(и) з киснем і редуктором (запас кисню — мінімум на 2 год);

e. сертифіковані та повірені балони з киснем об’ємом 2–10 л для транспортного інкубатора;

f. компресор або балон(и) з повітрям (запас повітря — мінімум на 2 год);

g. дихальний мішок;

h. ларингоскоп з клинками 00; 0; 1, запасними батарейками і лампочками;

i. апарат ШВЛ для новонароджених з живленням від бортової електромережі автомобіля та акумуляторів;

j. аспіратор (відсмоктувач) портативний електричний;

k. аспіратор (відсмоктувач) портативний з механічним приводом;

l. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

m. пульсоксиметр;

n. портативний поліфункціональний монітор (частота дихання, SрО2, частота серцевих скорочень (ЧСС), електрокардіограма (ЕКГ), артеріальний тиск (АТ)) з візуальними і слуховими сигналами тривоги;

o. електронний термометр;

p. глюкометр.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неонатологія, дитяча анестезіологія.

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки.

2. Проведення інтенсивної терапії новонародженим.

3. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.

4. Надання медичних послуг новонародженим на всіх етапах лікування в закладі.

5. Проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, в тому числі з використанням мікрометодик, зокрема:

a. розгорнутий загальний аналіз крові;

b. загальний аналіз сечі;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), електроліти (іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій), креатинін, сечовина, гамма-глутамілтрансфераза, лактатдегідрогеназа, лактат, тригліцериди, альбумін, лужна фосфатаза);

d. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

e. кислотно-лужний стан крові та парціальний тиск газів крові;

f. коагуляційний гемостаз (протромбіновий індекс (міжнародне нормалізоване відношення), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), тромбіновий час, D-димер, фібриноген);

g. феритин, індекс насичення трансферину, вміст заліза у сироватці крові;

h. гормони щитоподібної залози, надниркових залоз;

i. загальний аналіз ліквору;

j. проба Кумбса;

k. обстеження на вертикальні інфекції;

l. бактеріологічні дослідження з визначенням чутливості висіяних збудників до антибіотиків;

m. група крові та резус-фактор;

n. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

6. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками.

7. Проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема ультразвукового, рентгенологічного, електроенцефалографічного та інших досліджень.

8. Оцінювання болю та своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, виробами медичного призначення та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Забезпечення дихальної підтримки: CPAP, неінвазивної та інвазивної ШВЛ, високочастотної осциляторної вентиляції легень (ВЧО ВЛ).

11. Забезпечення цілодобового моніторингу кислотно-лужного стану крові у пологовій залі та/або відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

12. Забезпечення цілодобового повного/часткового парентерального харчування з комп’ютерним розрахунком його компонентів.

13. Проведення вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень.

14. Проведення офтальмологічного скринінгу передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів (більше 32 тиж — за показаннями) та/або масою при народженні менш ніж 1500 г.

15. Проведення аудіологічного скринінгу.

16. Проведення неонатального скринінгу у новонароджених (фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства).

17. Забезпечення консультацій лікаря-невролога дитячого; лікаря-нейрохірурга дитячого; лікаря-офтальмолога дитячого; лікаря-хірурга дитячого; лікаря-кардіолога дитячого; лікаря-генетика; психолога; лікаря-ортопеда-травматолога дитячого; лікаря-ендокринолога дитячого; лікаря-сурдолога; лікаря-імунолога.

18. Надання постконтактної антиретровірусної профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.

19. Надання психологічної підтримки батькам, забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду, спрямованого на її розвиток.

20. Догляд за передчасно народженими та/або хворими дітьми із залученням батьків, у тому числі у відділенні інтенсивної терапії.

21. Підтримка/сприяння грудному вигодовуванню, у тому числі із застосуванням комплексних збагачувачів для збагачення грудного молока при вигодовуванні передчасно народжених.

22. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару. Забезпечення спеціальними сумішами ентерального харчування немовлят.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Перевезення новонароджених виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії з інших закладів охорони здоров’я в межах області та до національних закладів охорони здоров’я.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua