Вимоги ПМГ–2021: лікування COVID-19

17 березня 2021
1152
Резюме

Надається в умовах стаціонару

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (U07.1 «2019-nCoV гостра респіраторна хвороба»):

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення іншого лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють з пацієнтами з підозрою або діагнозом COVID-19. Внутрішній наказ має ґрунтуватися на Вимогах до спеціалізації та кількості фахівців, визначених цими умовами договору.

2. Здійснення додаткових доплат (винагород) співробітникам закладу охорони здоров’я, які безпосередньо задіяні у лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) у розмірі до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.

3. Здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів (в тому числі після закінчення дії договору), крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України.

4. Забезпечення розділення потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.

5. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні із визначенням потреби у госпіталізації із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби, тощо).

6. Забезпечення ізоляції пацієнтів з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.

7. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії.

8. Наявність ліжок з можливістю проведення оксигенотерапії.

9. Використання аналізаторів газів крові при наявності відповідного обладнання.

10. Наявність функціональних ліжок з протипролежневими матрацами для проведення інтенсивної терапії з можливістю переміщувати пацієнта, забезпечених доступом до кисню через кисневі розетки із центрального джерела кисню та/або за допомогою концентраторів/генераторів, та/або з кисневих балонів.

11. Забезпечення відстані між ліжками пацієнтів щонайменше 1 м.

12. Здійснення обліку всіх осіб, які контактували з пацієнтом/пацієнткою з підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) під час лікування в стаціонарі, включаючи медичних працівників.

13. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

14. Забезпечення проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

15. Забезпечення проведення пульсоксиметрії пацієнтам за необхідністю, але не менше 2 разів на добу.

16. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)у разі пошкодження або значного забруднення.

17. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для обробки медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ України).

18. Дотримання послідовності одягання та знімання ЗІЗ відповідно до рекомендацій МОЗ України.

19. Дотримання протиепідемічних заходів під час пакування і прання використаного одягу, користування та утилізації використаних ЗІЗ та інших медичних відходів, користування та обробки медичного обладнання багаторазового використання відповідно до рекомендацій МОЗ України.

20. Наявність дезінфектантів для рук при вході до закладу охорони здоров’я, на вході до кожного відділення та всередині кожної палати біля виходу з палати.

21. Наявність всередині палати біля виходу з палати смітників для утилізації медичних відходів.

22. Дотримання графіку проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання відповідно до інструкцій виробника дезінфектантів, зареєстрованих МОЗ України.

23. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

24. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

25. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

26. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

27. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

28. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи з даного переліку, які забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

b. Лікар-терапевт та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий та/або лікар-пульмонолог — щонайменше 4 особи з даного переліку, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

c. Лікар будь-якої спеціальності — щонайменше 4 особи, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

d. Середнього та/або молодшого медичного персоналу — щонайменше 3 особи на кожного лікаря, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

a. апарати штучної вентиляції легень ( ШВЛ), які визначені для лікування пацієнтів з інфекційними захворюваннями, в тому числі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не нижче середнього класу в робочому стані — щонайменше 4;

b. проведення високопотокової оксигенотерапії за допомогою джерела кисню високого тиску (2–5 атм) і високої потужності (щонайменше 60–100 л/хв);

c. монітор пацієнта (SpO2, капнометрія/капнографія, електрокардіограма (ЕКГ), температура тіла, неінвазивне вимірювання артеріального тиску (АТ)) — щонайменше один на кожне ліжко;

d. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше один на кожне ліжко;

e. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше один на кожен апарат ШВЛ;

f. ларингоскоп.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. рентгенівський апарат;

c. дихальний мішок;

d. глюкометр;

e. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

f. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

g. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у пацієнта/пацієнтки з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України.

3. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланін­амінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. аналіз сечі загальний;

g. бактеріологічні дослідження;

h. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.

4. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема ЕКГ, з метою виключення подовження інтервалу Q–T.

5. Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів.

6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зменшення вираженості чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.

7. Надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО.

8. Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).

9. Забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

10. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за станом пацієнтів.

11. Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень.

12. Проведення заходів із вторинної профілактики супутніх захворювань.

13. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua