Вимоги ПМГ–2021: мамографія

12 березня 2021
1241
Резюме

Послуга надається амбулаторно

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо вашій увазі вимоги для укладання договору за пакетом «Мамографія».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Мамографія»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнтки — від 40 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги

1. Забезпечення зберігання цифрових матеріалів протягом 2 років за відсутності патології та 5 років у разі наявності патологічних змін.

2. Забезпечення можливості проведення додаткових проєкцій, прицільного знімку.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

4. Наявність затвердженої програми з інфекційного контро­лю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю в закладі охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги в необхідному обсязі та належної якості.

7. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, у тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини в закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

1. За місцем надання медичних послуг:

a) лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;

b) рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. За місцем надання медичних послуг:

a) апарат рентгенівський мамографічний цифровий або апарат рентгенівський мамографічний аналоговий з оцифровувачем;

b) 5-мегапіксельний медичний монітор;

c) аптечка для надання невідкладної допомоги;

d) дихальний мішок;

e) термометр безконтактний.

Інші вимоги

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія».

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації з електронної системи охорони здоров’я про обсяг фактично наданих послуг порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Мамографія»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Проведення проєкційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проєкціях, проведення додаткових проєкцій, прицільного знімку.

3. Аналіз та опис результатів досліджень та, за необхідності, надання рекомендацій щодо наступного дослідження та методів уточнення виявлених змін.

4. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнтки в медичному закладі, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.

5. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

6. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнтці.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua