Вимоги ПМГ–2021: гістероскопія

11 березня 2021
1826
Резюме

Діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо вашій увазі вимоги для укладання договору за пакетом «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави для надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнтки — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги

1. Забезпечення фотофіксації (щонайменше 2 знімки, що зберігаються в медичній документації) та/або повної відеофіксації всього дослідження зі зберіганням цифрових фото-/відеома­теріалів протягом 2 років.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Наявність кімнати для відпочинку пацієнток після ендоскопічного дослідження.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнткам.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контро­лю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю в закладі охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги в необхідному обсязі та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, у тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини в закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

1. За місцем надання медичних послуг:

a) лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог-онколог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

b) сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

2. У закладі:

a) лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. За місцем надання медичних послуг:

a) відеогістероскоп;

b) ендоскопічні інструменти;

c) відеопроцесор;

d) монітор;

e) освітлювач;

f) автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g) аспіратор (відсмоктувач);

h) монітор пацієнта (частота серцевих скорочень, електрокардіограма, артеріальний тиск, SpO2);

i) дихальний мішок;

j) ларингоскоп;

k) матковий зонд;

l) розширювач Гегара № 3;

m) дзеркало Сімпсона з підіймачем;

n) кульові щипці;

o) кюретка № 1;

p) джерело кисню;

q) термометр безконтактний;

r) тонометр;

s) пульсоксиметр;

t) аптечка для надання невідкладної допомоги.

2. У закладі:

a) портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

Інші вимоги

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» та/або «Онкогінекологія»; «Анестезіологія».

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації з електронної системи охорони здоров’я про обсяг фактично наданих медичних послуг порівняно із запланованим у договорі, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнтки.

3. Діагностична гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема із взяттям мате­ріалу для гістологічного дослідження тощо) та/або ендоскопічною операцією.

5. Знеболення та/або анестезіологічне забезпечення

6. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час гістероскопії.

7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у разі його проведення).

8. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги у разі виникнення станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнтки в медичному закладі, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.

9. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

10. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнтці.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua