Вимоги ПМГ–2021: цистоскопія

10 березня 2021
1050
Спеціальності :
Резюме

Діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо вашій увазі вимоги до укладання договору за пакетом «Цистоскопія».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Цистоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави для надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнта/пацієнтки — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги

1. Забезпечення фотофіксації усього дослідження (щонайменше 5 знімків, що зберігаються в медичній документації) та/або повної відеофіксації зі зберіганням цифрових фото/відеоматеріалів протягом 2 років.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Наявність кімнати для відпочинку пацієнтів після ендоскопічного дослідження.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контро­лю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю в закладі охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги в необхідному обсязі та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, у тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини в закладі охорони здоров’я, відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

1. За місцем надання медичних послуг:

a) лікар-уролог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;

b) сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

2. У закладі:

a) лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. За місцем надання медичних послуг:

a) відеоцистоскоп;

b) ендоскопічні інструменти;

c) відеопроцесор;

d) монітор;

e) освітлювач;

f) автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g) аспіратор (відсмоктувач);

h) монітор пацієнта (частота серцевих скорочень, електрокардіографія, артеріальний тиск, SpO2);

i) дихальний мішок;

j) ларингоскоп;

k) аптечка для надання невідкладної допомоги;

l) джерело кисню;

m) термометр безконтактний;

n) тонометр;

o) пульсоксиметр.

2. У закладі:

a) портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

Інші вимоги

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Урологія», «Анестезіологія».

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 міс від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Цистоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

3. Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуаль­ного огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

5. Знеболення та/або обов’язкове анестезіологічне забезпечення.

6. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час цистоскопії.

7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у разі його проведення).

8. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

9. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

10. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнту/пацієнтці.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua