Вимоги ПМГ–2021: стоматологічна допомога

10 березня 2021
2242
Резюме

Надається дорослим і дітям

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо вашій увазі вимоги до укладання договору за пакетом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави для надання послуги:

  • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного;
  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги

1. Забезпечення проведення інструментальних досліджень, зокрема внутрішньоротової рентгенографії (локальної, прицільної).

2. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

3. Наявність затвердженої програми з інфекційного контро­лю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

4. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).

5. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю в закладах охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

6. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, у тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини в закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

1. За місцем надання медичних послуг:

a) лікар-стоматолог та/або лікар-стоматолог дитячий, та/або лікар-стоматолог-терапевт, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар зубний — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

b) сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. У закладі:

a) рентгенівський апарат та/або дентальний рентген апарат;

b) портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

2. За місцем надання медичних послуг:

a) стоматологічна установка;

b) стоматологічне крісло пацієнта;

c) набір інструментів для проведення трахеотомії;

d) дихальний мішок;

e) аптечка для надання невідкладної допомоги;

f) тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

g) термометр безконтактний.

Інші вимоги

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Стоматологія» та/або «Дитяча стоматологія».

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 міс після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 міс до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок у межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором відрізняється від запланованого більше ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку суми бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»

1. Проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ.

2. Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим.

3. Надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування).

4. Проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова рентгенографія (локальна, прицільна)).

5. Організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років відповідно до чинного законодавства.

6. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

8. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua