МОРФОГЕНЕЗ ХРОНІЧНОГО РИНІТУ ЗАЛЕЖНО ВІД «ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЧИННИКА» В АНАМНЕЗІ ПАЦІЄНТІВ

30 грудня 2001
1887
Резюме

На підставі результатів комплексного патоморфологічного дослідження 43 біоптатів, отриманих у хворих на хронічний риніт: 28 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 15 пацієнтів без «чорнобильського чинника» в анамнезі, верифіковані особливості морфогенезу захворювання у групах порівняння.

МОРФОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОГО РИНИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ «ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ФАКТОРА» В АНАМНЕЗЕ ПАЦИЕНТОВ

Терещенко Валентина Павловна, Науменко А Н, Самусева Е С, Полякова В А, Кузьмук И А

Резюме. На основании результатов комплексного патоморфологического исследования 43 биоптатов, полученных у больных с хроническим ринитом: 28 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 15 пациентов без «чернобыльского фактора» в анамнезе, верифицированы особенности морфогенеза заболевания в группах сравнения.

Ключевые слова: хронический ринит, морфогенез, авария на Чернобыльской АЭС, ликвидаторы, слизистая оболочка полости носа

MORPHOGENESIS OF CHRONIC RHINITIS DEPENDING ON THE PRESENCE OF «CHERNOBYL FACTOR» IN ANAMNESIS OF THE PATIENTS

Tereshchenko Valentina P, Naumenko O M, Samuseva O S, Polyakova V O, Kuzmyk I A

Summary. Basing on the results of complex pathomorphologic investigations of 43 bioptates of chronic rhinitis patients (28 liquidators of the Chernobyl accident and 15 patients without «Chernobyl factor») the morphogenetic particularities in those groups are defined.

Key words: chronic rhinitis, Chernobyl accident, liquidators, tunica mucosa of nose cavity