СУЧАСНІ ПСИХІАТРИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ: СПРОБА ОБ’ЄДНАННЯ

30 квітня 2002
4320
Резюме

Обговорюється підхід до інтеграції трьох психіатричних класифікацій — вітчизняної, Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) і Американської психіатричної асоціації — DSM-IV. Проаналізовано фундаментальні і прикладні розбіжності сучасних психіатричних класифікацій. Визначено, що ефективна інтеграція сучасних психіатричних класифікацій можлива шляхом синтезу прогресивних нововведень МКХ-10 та DSM-IV (стандартизація та уніфікація клінічної діагностики, діагностичні критерії психічних розладів, багатоосьова система діагностики) з розвитком вагомих досягнень вітчизняної психіатричної класифікації (нозологічний та етіопатогенетичний підхід, біопсихосоціальна модель психічних захворювань з паритетним представленням біологічної (нейропсихіатричної) та особистісно-орієнтованої складових). На прикладі систематики психічних розладів, асоційованих з Чорнобильською катастрофою, показана можливість об’єднання трьох психіатричних класифікацій. Підкреслена доцільність міжнародного обговорення національних адаптацій МКХ

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ: ПОПЫТКА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Логановский Константин Николаевич, Напреенко Александр Константинович

Резюме. Обсуждается подход к интеграции трех психиатрических классификаций — отечественной, Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) и Американской психиатрической ассоциации — DSM-IV. Проанализированы фундаментальные и прикладные различия современных психиатрических классификаций. Определено, что эффективная интеграция современных психиатрических классификаций возможна путем синтеза прогрессивных нововведений МКБ-10 и DSM-IV (стандартизация и унификация клинической диагностики, диагностические критерии психических расстройств, многоосевая система диагностики) и развития весомых достижений отечественной психиатрической классификации (нозологический и этиопатогенетический подход, биопсихосоциальная модель психических заболеваний с паритетным представительством биологической (нейропсихиатрической) и личностно-ориентированной составляющих). На примере систематики психических расстройств, ассоциированных с Чернобыльской катастрофой, показана возможность объединения трех психиатрических классификаций. Подчеркнута целесообразность международного обсуждения национальных адаптаций МКБ.

Ключевые слова: психиатрия, классификация, МКБ-10, DSM-IV, психические расстройства, Чернобыльская катастрофа

CURRENT PSYCHIATRIC CLASSIFICATIONS: ATTEMPT OF INTEGRATION

Loganovsky K N, Napreyenko Alexander K

Summary. The approach towards an integration of the three psychiatric classifications — National traditional approach, The International Classification of Diseases of the 10th revision (ICD-10) and DSM-IV by American Psychiatric Association is discussed in this at issue article. Fundamental and applied differences of the current psychiatric classifications were analysed. It was shown that an effective integration of the current psychiatric classifications is possible with synthesis of the progressive innovations of the ICD-10 and DSM-IV (standardisation and unification of clinical diagnostics, diagnostic criteria, multiaxial evaluation) and the development of valuable achievements of National traditional approach (nosological and etiopathogenetical approach, biopsychosocial model of mental disorders with parity of representation of biological (neuropsychiatric) and personality-oriented part). The systematisation of mental disorders following the Chernobyl accident gave the example of a possibility for these three psychiatric classifications to be integrated. It was stressed an expediency of international discussion of the national adaptation of the ICD.

Key words: psychiatry, classification, ICD-10, DSM-IV, mental disorders, Chernobyl accident