ІЗОВОЛЕМІЧНА ГЕМОДИЛЮЦІЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ РЕФОРТАН ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ОБЛІТЕРУЮЧОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ НИЖНІХ КІНЦІВОК

30 липня 2002
2371
Спеціальності :
Резюме

У 57 хворих із облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок з хронічною артеріальною недостатністю ІІІ та IV стадій досліджено особливості клінічних, гемореологічних та низки біохімічних змін залежно від способу інфузійної терапії. Встановлено, що проведення ізоволемічної гемодилюції із використанням кровозамінника РЕФОРТАН виробництва «Berlin-Chemie (Menarini Group)» (Німеччина) спричинює більш виражене покращання кровотоку у тканинах постоклюзійної зони, ніж застосування традиційних інфузій вазоактивних медикаментів

ИЗОВОЛЕМИЧЕСКАЯ ГЕМОДИЛЮЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА РЕФОРТАН КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гудз Иван Михайлович

Резюме. У 57 больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью III и IV стадий исследованы особенности клинических, гемореологических и ряда биохимических изменений в зависимости от способа проведения инфузионной терапии. Установлено, что проведение изоволемической гемодилюции с применением кровезаменителя РЕФОРТАН производства «Berlin-Chemie (Menarini Group)» (Германия) вызывает более выраженное улучшение кровотока в тканях постокклюзионной зоны, чем применение традиционных инфузий вазоактивных медикаментов.

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, хроническая артериальная недостаточность, изоволемическая гемодилюция, РЕФОРТАН

SOVOLUMIC HEMODILUTION WITH REFORTAN AS ONE OF THE MAIN METHODS OF CONCERVATIVE TREATMENT OF OCCLUSIVE ARTERIOSCLEROSIS OF LOWER LIMBS

Guds Ivan M

Summary. Clinical, hemorheological and biochemical changes depending on the way of infusion therapy were investigated in 57 patients with occlusive arteriosclerosis of lower limbs in stage III and IV of chronic arterial insufficiency. We proved that isovolumic hemodilution using REFORTAN of «Berlin-Chemie (Menarini Group)» (Germany) makes better blood circulation in tissues of postocclusive zone in comparison with traditional infusion vasoactive substances.

Key words: occlusive arteriosclerosis of lower limbs, chronic arterial insufficiency, isovolumic hemodilution, REFORTAN