ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ПОХИЛОГО ВІКУ

30 жовтня 2007
2909
Резюме

Мета роботи — вивчення ефективності та безпеки застосування препарату ЦитаГЕКСАЛ для лікування депресивних розладів у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда похилого та старечого віку. Отримані дані свідчать про ефективність і хорошу переносимість препарату у цих хворих, а також про відсутність негативної дії на міокардіальний кровообіг.

>ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Батушкин Валерий Владимирович

Резюме. Цель работы — изучение эффективности и безопасности применения препарата ЦитаГЕКСАЛ для лечения депрессивных расстройств у пациентов с острым инфарктом миокарда пожилого и старческого возраста. Полученные данные свидетельствуют об эффективности и хорошей переносимости препарата у этих больных, а также об отсутствии негативного влияния на миокардиальное кровообращение

Ключевые слова: инфаркт миокарда, пожилой возраст, депрессивные расстройства, лечение, циталопрам, ЦитаГЕКСАЛ, эффективность, безопасность

>TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS IN AGED PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Batushkin Valery V

Summary. The aim of the study was to determine the efficacy and safety of the preparation CitaHEXAL application for the depressive disorders treatment in aged patients with acute myocardial infarction. Obtained data testify to the efficacy and good tolerability of the preparation in this category of patients, and to the absence of negative influence on myocardial blood circulation.

Key words: myocardial infarction, elderly patients, depressive disorders, treatment, citalopram, CitaHEXAL, efficacy, safety