ОПТИМІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕБІГУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ НА ОСНОВІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ

30 жовтня 2003
1825
Резюме

На основі даних інструментальних методів діагностики — магнітно-резонансної томографії (МРТ) та ультразвукового дослідження (УЗД) — визначені ознаки активності запального процесу в суглобах кистей хворих на ревматоїдний артрит (РА) залежно від перебігу захворювання. Встановлено значущість обстеження методами МРТ та УЗД в ранній діагностиці уражень суглобів у хворих на РА. Запропоновано критерії оцінки ефективності медикаментозної терапії РА за даними МРТ та УЗД.

ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Шуба Неонила Михайловна, Борткевич Олег Петрович, Мазуренко О В

Резюме. На основе данных инструментальных методов диагностики — магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового исследования (УЗИ) — определены признаки активности воспалительного процесса в суставах кистей больных с ревматоидным артритом (РА) в зависимости от течения заболевания. Установлена значимость обследования методами МРТ и УЗИ в ранней диагностике поражений суставов у больных с РА. Предложены критерии оценки эффективности медикаментозной терапии РА по данным МРТ и УЗИ.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, инструментальная диагностика, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография

OPTIMIZATION OF MONITORING OF RHEUMATOID ARTHRITIS CLINICAL COURSE ON THE BASIS OF ULTRASOUND EXAMINATION AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Shuba Neonila M, Bortkevych Oleg P, Mazurenko O V

Summary. On the basis of magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasound examination there were determined criteria of inflammation activity in hand joints of rheumatoid arthritis patients, depending on the clinical course of disease. The role of MRI and ultrasound examination in the early diagnostics of joints lesions in patients with rheumatoid arthritis was revealed. MRI and ultrasound criteria of pharmacotherapy efficacy in patients with rheumatoid arthritis are proposed.

Key words: rheumatoid arthritis, instrumental dia–gnostics, ultrasound examination, magnetic resonance imaging