Організація: Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine