Вимоги ПМГ–2022: амбулаторне ведення вагітності

23 грудня 2021 о 11:07
2721

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Динамічне спостереження за перебігом вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно до групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних лабораторних досліджень:

i. розгорнутий аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту (щонайменше двічі, за показаннями);

ii. визначення групи крові і резус-фактора (при взятті на облік);

iii. аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові (щонайменше двічі, за показаннями);

iv. біохімічний аналіз крові (загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти, феритин крові);

v. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) та час згортання крові);

vi. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

vii. загальний аналіз сечі з обов’язковим визначенням білка (при взятті на облік і при кожному відвідуванні);

viii. глюкозотолерантний тест (щонайменше 1);

ix. визначення плацентарного фактора росту (PIGF);

x. визначення плазмового протеїну А (PAPP-A) та некон’югованого естріолу (Е3) — щонайменше 1 раз, хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний) та альфафетопротеїну (AFP) — щонайменше двічі.

xi. визначення глікозильованого гемоглобіну.

b. досліджень на інфекції та віруси:

i. HBsAg (при взятті на облік), антитіла до HBsAg, HCV;

ii. тестування на ВІЛ;

iii. серологічне дослідження на сифіліс (щонайменше двічі);

iv. бактеріологічне дослідження сечі та інші (при взятті на облік, інше за показаннями);

v. мікробіологічне дослідження матеріалу з періанальної ділянки з метою виявлення носійства стрептококу групи В.

c.  мікроскопічних та цитологічних обстежень:

i. цитологічне дослідження цервікального мазка (цервікальний канал та ектоцервікс);

ii. мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору.

d. дослідження кардіоліпінових антитіл, антикоагулянта червоного вовчака, антитіл до бета-2-глікопротеїну — додатково дообстеження жінок з обтяженим анамнезом (з невиношуванням, репродуктивними втратами, із венозним тромбоемболізмом та ін.);

е. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнток.

3. Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень у закладі або іншими надавачами медичних послуг на умовах договору підряду.

4. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії щонайменше двічі;

b. трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;

c. УЗД внутрішніх органів;

d. кольпоскопія;

e. кардіотокографія (КТГ);

f. електрокардіографія (ЕКГ);

g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнток.

5. Забезпечення проведення неінвазивної пренатальної діагностики з розрахунком індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій та певних вад розвитку плода за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм.

6. Визначення факторів ризику прееклампсії та проведення комплексу профілактичних заходів.

7. Проведення специфічної профілактики резус-сенсибілізації шляхом введення антирезусного D-імуноглобуліну, який закуповується закладом.

8. Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.

9. Своєчасне виявлення вагітних, які належать до груп ризику (визначення групи ризику, виду ризику та оцінка його ступеня), з наступним дотриманням у веденні вагітності регіоналізації в організації перинатальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

10. Направлення вагітної з екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для спільного спостереження лікарем-акушером-гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю.

11. Організація (або направлення до) перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології для уточнення перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань.

12. Організація (або направлення до) мультидисциплінарного консиліуму за участю профільних спеціалістів для узгодження стратегії ведення вагітності та пологів у групі високого ризику.

13. Організація (або направлення) на комісію з визначення показань до проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності за медичними показами, строк якої становить 12–22 тиж.

14. Своєчасне направлення вагітних для отримання стаціонарної допомоги з дотриманням регіоналізації в організації надання перинатальної допомоги за їх письмовою згодою.

15. Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття, визначення подальшої маршрутизації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за їх письмовою згодою.

16. Організація занять у Школі відповідального батьківства із залученням членів сім’ї до навчання.

17. Підготовка до пологів з наданням інформаційної, психологічної підтримки та проведенням практичних занять для формування навичок пологової поведінки, грудного вигодовування та догляду за дитиною.

18. Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

19. Інформування щодо потреби звернення за медичною допомогою, в тому числі при ознаках початку пологової діяльності із визначенням закладів перинатальної допомоги відповідно до особливостей перебігу вагітності.

20. Охорона здоров’я матерів та новонароджених під час гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: визначення індивідуального графіку спостереження, у тому числі з використанням телемедицини, SMS, телефону та ін.).

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД;
  • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація спостереження за вагітними, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно до групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Забезпечення проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду. Організація забору та транспортування біологічного матеріалу, в тому числі до бактеріологічних лабораторій, для проведення досліджень.

3. Забезпечення проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі або на умовах договору підряду.

4. Наявність лікарських засобів та обладнання для надання невідкладної допомоги.

5. Обов’язкове інформування пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

6. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнткам.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Ведення індивідуальної карти вагітної і породіллі (форма № 111/о) та обмінної карти (форма № 113/о) з обов’язковим обґрунтуванням діагнозу та зазначенням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнтці.

12. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

13. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

b. акушерка — щонайменше 2 особи, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі.

2. У закладі:

a. лікар-терапевт — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

b. лікар з ультразвукової діагностики, який пройшов підготовку з пренатальної діагностики (сертифікований курс тематичного удосконалення з пренатальної діагностики) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення доплерографії додатково з трансвагінальним датчиком;

b. монітор фетальний (кардіомонітор плода) з автоматичним аналізом;

c. кольпоскоп з фотофіксацією та/або відеосистемою;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. мішок ручної вентиляції легень;

b. ваги медичні;

c. ростомір;

d. глюкометр;

e. термометр безконтактний;

f. пульсоксиметр — щонайменше 2;

g. тонометр — щонайменше 2;

h. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Терапія», «Ультразвукова діагностика».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua