Вимоги ПМГ–2022: пологи

15 грудня 2021 о 17:59
1541

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Медична допомога при пологах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів.

2. Ведення неускладнених вагінальних пологів.

3. Ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій (вакуум-екстракція, акушерські лещата, допомога при сідничному передлежанні тощо).

4. Проведення ургентного кесаревого розтину.

5. Проведення планового кесаревого розтину.

6. Моніторинг стану роділлі і плода (включаючи зовнішній моніторинг), породіллі та новонародженого.

7. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, у тому числі медикаментозне через застосування епідуральної анальгезії та інших методів знеболення.

8. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур, у тому числі з епідуральною анестезією.

9. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

10. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, хлор, калій, натрій, кальцій);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген, продукти деградації фібриногену/фібрину);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • тестування на ВІЛ;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

11. Забір матеріалу та проведення гістологічного дослідження.

12. Проведення інструментальних обстежень у цілодобовому режимі, зокрема:

 • ультразвукові дослідження;
 • рентгенологічні дослідження;
 • кардіотокографія (КТГ);
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтки і плодa.

13. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

14. Забір зразка пуповинної крові для визначення групової та Rh-приналежності крові у дітей, народжених Rh-негативними жінками та жінками з 0 (І) групою крові.

15. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками.

16. Забір зразка крові для серологічного дослідження на сифіліс у дитини.

17. Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

18. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.

19. Проведення постконтактної антиретровірусної профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.

20. Проведення післяпологової специфічної профілактики резус-сенсибілізації.

21. Проведення щеплень новонародженим згідно з календарем профілактичних щеплень.

22. Взяття зразків крові у новонароджених для скринінгу фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства у період з 48 до 72 год після народження, та організація відправлення підготовлених зразків крові до регіонального центру, який здійснює лабораторне дослідження за програмою скринінгу новонароджених згідно з територіальним розподілом, у термін не пізніше 24 год після забору крові.

23. Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у новонароджених.

24. Проведення оцінювання слуху в новонароджених.

25. Консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

26. Харчування пацієнток в умовах стаціонару.

27. Організація та забезпечення доступності медичної допомоги для жінок з додатковими потребами, такими як фізичні, сенсорні чи навчальні вади.

28. Надання психологічної підтримки та допомоги жінкам і членам сімей у разі потреби (передчасні пологи, ускладнені пологи та ін.).

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Надання організаційно-методичної допомоги із застосуванням телемедичних технологій, у тому числі з виїздом у заклади охорони здоров’я І та ІІ рівнів перинатальної допомоги.

2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

 • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
 • магній;
 • лактатдегідрогеназа в сироватці крові;
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • лактат;
 • імуноферментні дослідження;
 • бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення для розродження;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревого розтину та інших хірургічних втручань.

2. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії новонароджених, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

4. Наявність індивідуальних пологових залів — щонайменше 2.

5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.

6. Забезпечення проведення планового кесаревого розтину у закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівня перинатальної допомоги.

7. Забезпечення можливості проведення партнерських пологів.

8. Забезпечення можливості безперервного моніторингу серцебиття плода.

9. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Забезпечення можливості цілодобового проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

11. Забезпечення можливості проведення консультацій лікарями інших спеціальностей в закладі та/або на умовах договору підряду.

12. Проведення аудіологічного скринінгу новонародженим.

13. Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у новонароджених.

14. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та сестринського догляду за вагітною, плодом, породіллею.

15. Забезпечення лікарського спостереження та цілодобового сестринського догляду за новонародженим.

16. Забезпечення цілодобового транспортування вагітної, породіллі високого перинатального ризику, а також хворого новонародженого в інші заклади самостійно направляючим закладом або бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, або неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.

17. Організація забору гістологічного матеріалу в закладі та проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

18. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

19. Взаємодія з регіональним центром, який здійснює лабораторне дослідження за програмою скринінгу новонароджених згідно з територіальним розподілом щодо проведення неонатального скринінгу фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотирео­зу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства.

20. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги вагітній, роділлі, породіллі, новонародженим.

21. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

22. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

23. Інформування пацієнток щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтками відповідно до їх очікувань та можливостей.

24. Забезпечення права пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

25. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

26. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

27. Коректне введення форми 096/о «Історія вагітності та пологів», зокрема вкладишів партограми, «Інформованої згоди на комплекс медичних втручань», медичної карти новонародженого (форма № 097/о) та/або медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнтці.

28. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

29. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

30. Обов’язкове інформування пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у структурі закладу відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування).

2. Наявність відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі.

3. Наявність пологової зали для проведення передчасного розродження та стабілізації після народження немовлят з масою до 1500 грамів, обладнаної відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

4. Наявність пологової зали для розродження жінок з багатоплідною вагітністю, в якій є щонайменше 2 обладнаних місця, виділених для реанімації та стабілізації стану новонароджених.

5. Забезпечення транспортування хворих новонароджених в межах закладу в умовах транспортного кувезу.

6. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі, зокрема:

 • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
 • лактатдегідрогеназа;
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • лактат;
 • магній;
 • імуноферментні дослідження (або на умовах договору підряду);
 • бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • лікар-педіатр-неонатолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • акушерка — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

 • лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • лікар-епідеміолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі;
 • фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1.  За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • акушерка — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • сестра медична — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. У закладі:

 • лікар-анестезіолог — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • лікар-терапевт — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • система ультразвукової візуалізації, у тому числі на основі допплерівської технології, з можливістю проведення досліджень жінкам та новонародженим;
 • система рентгенівська діагностична;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • аудіометр.

2. За місцем надання медичних послуг:

 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);
 • резервне джерело електропостачання;
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

2.1. У палаті або відділенні інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • апарат ШВЛ;
 • пульсоксиметр;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин;
 • портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t).

2.2. У палаті або відділенні інтенсивної терапії новонароджених:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • апарат ШВЛ для новонароджених;
 • пульсоксиметр з неонатальним датчиком;
 • джерело променистого тепла;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин.

2.3. В операційному та пологовому блоці:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • наркозний апарат/станція;
 • монітор фетальний для використання під час пологів — щонайменше 2;
 • вакуум-екстрактор плода;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • пульсоксиметр;
 • пульсоксиметр з неонатальним датчиком;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;
 • аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 2;
 • обладнання для обігріву пацієнта на операційному столі;
 • установка променевого тепла та/або інші джерела тепла — щонайменше 3;
 • термометр безконтактний;
 • ліжко-трансформер;
 • ларингоскоп з набором клинків для дорослих;
 • ларингоскоп з набором клинків для новонароджених;
 • мішок ручної вентиляції легень та/або реанімаційна Т-система для новонароджених;
 • набір (укладка) для реанімації для дорослих — щонайменше 2;
 • ваги електронні для новонароджених — щонайменше 3;
 • набір для проведення первинної реанімації новонароджених — щонайменше 3;
 • апарат для вимірювання артеріального тиску.

2.4. У палатах сумісного перебування матері та дитини:

 • білірубінометр транскутантний;
 • лампа фототерапії — щонайменше 2;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;
 • набір (укладка) для реанімації новонароджених;
 • апарат для вимірювання артеріального тиску — щонайменше 2;
 • термометр безконтактний для новонароджених;
 • ваги електронні для новонароджених;
 • глюкометр;
 • молоковідсмоктувач.

3. У лабораторії:

 • біохімічний аналізатор;
 • гематологічний аналізатор.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У лабораторії:

 • апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові;
 • коагуляційний аналізатор.

2. За місцем надання медичних послуг:

2.1. У відділенні патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування):

 • апарат ЕКГ з можливістю Холтерівського моніторування;
 • монітор фетальний, для одноплідної вагітності;
 • монітор фетальний, для двоплодної вагітності;
 • монітор фетальний з можливістю запису ЕКГ плода;
 • система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення досліджень жінкам (експертного класу).

2.2. В операційному та пологовому блоці:

 • апарат для інгаляційного наркозу;
 • апарат УЗД портативний для досліджень в акушерстві і гінекології;
 • апарат високочастотної електрохірургії або аргоно-плазменного зварювання тканин;
 • блендер для змішування киснево-повітряної суміші — щонайменше 3;
 • ліжко-трансформер — щонайменше 2;
 • система підігріву інфузійних середовищ;
 • відкрита реанімаційна система — щонайменше 3;
 • обладнання для проведення СРАР-терапії з використанням Т-коннектора — щонайменше 2;
 • транспортний кувез.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія» та/або «Неонатологія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація, зберігання, отримання) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua