Вимоги ПМГ–2022: готовність до надзвичайних ситуацій

14 грудня 2021 о 16:30
883

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Готовність до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її подальшої маршрутизації.

1. Проведення санітарної обробки пацієнта/пацієнтки, за необхідності — спеціальної обробки речей.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів, зокрема:

1. розгорнутий клінічний аналіз крові;

2. визначення групи крові і резус-фактора;

3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланін­амінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);

4. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);

5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

6. загальний аналіз сечі;

7. ацетон у сечі;

8. бактеріологічні дослідження;

9. серологічні дослідження методами аглютинації, преципітації тощо (РА, РНГА, РПНГ, РА, РСК, РН) на розповсюджені збудники інфекційних захворювань відповідно до клінічної картини;

10. скринінгові та підтверджувальні тести методом імуноферментного аналізу (ІФА) та/або швидкі тести (імунохроматографічний метод — ІХМ) на розповсюджені інфекційні захворювання згідно з клінічною картиною у пацієнта/пацієнтки;

11. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

c. ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо);

d. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

e. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Надання медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, включаючи профілактику ускладнень, лікування травм, уражень, отруєнь, захворювань та станів, у тому числі лікування інфекційних захворювань, зокрема особливо небезпечних інфекційних хвороб (ОНІХ), відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також надання паліативної допомоги.

Забезпечення консультування пацієнта/пацієнтки медичними спеціалістами інших підрозділів закладів охорони здоров’я або закладів охорони здоров’я третинного рівня щодо надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі із застосуванням дистанційних консиліумів лікарів з використанням телемедичних технологій.

Забезпечення кисневої терапії, респіраторної (неінвазивної та інвазивної) підтримки та ЕКМО.

Надання допомоги пацієнтам в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів.

Профілактика і лікування болю, хворобливих відчуттів у постраждалих при НС, а також своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

Безперервний моніторинг за станом функцій організму пацієнта/пацієнтки, виникненням патологічних станів, ускладнень з наступною корекцією лікувальних заходів.

Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та медсестринського догляду за пацієнтами.

Забезпечення психологічної підтримки пацієнтів та родичів постраждалих.

Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

Підготовка та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я вищого рівня спеціалізації відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів.

Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення в невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність затверджених плану роботи лікарні в надзвичайній ситуації та локальних протоколів відповідно до національних та міжнародних документів з планування, управління роботою лікарні та надання медичної допомоги в надзвичайній ситуації, в тому числі протокол сортування пацієнтів при їх масовому надходженні з урахуванням тяжкості захворювання, ушкодження, безпосередньої загрози для життя і ліжкового фонду лікарні.

2. Наявність в закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників та порядку їх задіяності при масових надходженнях пацієнтів, у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій та епідемій.

3. Готовність до забезпечення цілодобового прийому пацієнтів та надання екстреної та невідкладної медичної допомоги при масовому надходженні пацієнтів до закладу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. Готовність до забезпечення розділення потоків пацієнтів з виділенням достатніх за площею зон сортування та очікування при виникненні надзвичайних ситуацій, захищеними від дії потенційно несприятливих факторів зовнішнього середовища, доб­ре освітленими та з додатковим джерелом живлення.

5. Готовність до проведення тестування, експрес-діагностики та інших спеціальних лабораторних досліджень при підозрі для підтвердження або встановлення інфекційних захворювань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі або на умовах договору підряду.

6. Проведення прийому, реєстрації, медичного сортування пацієнтів, у тому числі готовність до масового надходження пацієнтів, у спеціальній зоні із визначенням потреби в госпіталізації та першочерговості надання медичної допомоги із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія, у разі потреби тощо) відповідно до галузевих стандартів.

7. Забезпечення ізоляції пацієнтів з інфекційним захворюванням, у тому числі підозрою або встановленим захворюванням, та пацієнтів з вираженими психічними порушеннями, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.

8. Наявність відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнаного відповідно до табеля оснащення.

9. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або інтенсивної терапії загального профілю, обладнаних відповідно до табеля оснащення.

10. Наявність ліжок з можливістю проведення кисневої терапії.

11. Забезпечення проведення реанімаційних заходів.

12. Забезпечення проведення екстрених хірургічних операцій.

13. Використання аналізаторів газів крові (при наявності відповідного обладнання).

14. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

15. Забезпечення проведення необхідних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

16. Забезпечення проведення необхідних інструментальних досліджень у закладі.

17. Наявність функціональних ліжок з протипролежневими матрацами з можливістю здійснення переміщення пацієнта/пацієнтки.

18. Забезпечення надання медичної допомоги відповідно до стану здоров’я пацієнта/пацієнтки та галузевих стандартів до виписки із закладу або переведення його/її до відповідного профільного відділення чи інших закладів охорони здоров’я.

19. Організація та проведення спеціальних навчань/тренінгів лікарського та середнього медичного персоналу щодо організації медичної допомоги та надання медичних послуг у надзвичайних ситуаціях, у тому числі при виникненні епідемій.

20. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам, що постраждали внаслідок НС.

21. Надання консультативної допомоги медичним працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, первинної медичної допомоги та іншим закладам охорони здоров’я із використанням засобів телемедицини.

22. Визначення резервних приміщень для розгортання додаткових ліжок та розміщення великого числа пацієнтів.

23. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

24. Визначення основних служб лікарні та необхідних ресурсів та резервних потужностей для забезпечення їх безперебійної роботи при виникненні надзвичайних ситуацій для надання допомоги пацієнтам, які перебувають у критичних станах.

25. Забезпечення надійного засобу ідентифікації співробітників закладу охорони здоров’я, пацієнтів, відвідувачів в умовах надзвичайної ситуації.

26. Проведення підготовки та ознайомлення співробітників лікарні з їх функціями та обов’язками в рамках плану роботи закладу охорони здоров’я в надзвичайній ситуації (адаптовані до ситуації критерії госпіталізації, виписки, методи сортування пацієнтів, заходи з профілактики та контролю інфекцій), а також з невідкладної допомоги, інтенсивної терапії.

27. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

28. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

29. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

30. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

31. Створення, утримання та поповнення запасів матеріалів та ліків відповідно до національних рекомендацій, регіональних та місцевих матеріальних резервів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

32. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту.

33. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для обробки медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ України).

34. Виділення спеціальних місць для сортування та збирання медичних відходів, забезпечення утилізації відходів.

35. Наявність графіків проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання.

36. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини в закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар-терапевт та/або лікар-педіатр, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий (за умови надання допомоги дітям), лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 15 осіб з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. лікар з медицини невідкладних станів щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

d. сестра медична та/або фельдшер та/або парамедик — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

e. сестра медична — щонайменше 15 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

f. фельдшер та/або парамедик — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. У закладі:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, у тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

c. електрокардіограф багатоканальний;

d. рентгенівський апарат;

e. апарат для проведення КТ;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

g. наркозний апарат/станція;

h. коагулятор (моно-, біполярний);

i. бронхоскоп;

j. фіброгастроскоп;

k. колоноскоп;

l. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

a. апарати ШВЛ не нижче середнього класу в робочому стані — щонайменше 6;

b. монітор пацієнта (SpO2, капнометрія/капнографія, ЕКГ, температура тіла, неінвазивне вимірювання АТ) — щонайменше один на кожне ліжко;

c. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше один на кожне ліжко;

d. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше один на кожен апарат ШВЛ;

e. ларингоскоп.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. мішок ручної вентиляції легень;

b. глюкометр;

c. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

d. ваги медичні, ростомір медичний, медичні ваги для немовлят (для дитячих відділень) за потребою;

e. пульсоксиметр — щонайменше 8;

f. термометр безконтактний — щонайменше 2.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання, зберігання, відпуск, використання).

2. Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання або реєстрація в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування).

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua