ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Консервативна стаціонарна допомога»

13 грудня 2021 о 16:40
1076

7 грудня 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників щодо надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим приміщенням або відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнаного відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення для забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність у розрахунку 20% загальної кількості ліжок, без врахування ліжок в умовах інтенсивної терапії, забезпечених кисневими точками, з можливістю проведення кисневої терапії.

4. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Забезпечення проведення інструментальної діагностики відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Забезпечення реабілітації у сфері охорони здоров’я в гострий період, складання індивідуального реабілітаційного плану та планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта.

7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

8. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій (ПМГ).

9. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

10. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні/палаті інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

16. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дітям)

1. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії для дітей (щонайменше 9 ліжок).

2. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі.

3. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг в сфері охорони здоров’я.

4. Наявність лікарів-інтернів.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дорослим)

1. Наявність відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги із забезпеченням перебування пацієнта/пацієнтки у цьому відділенні не більше 24 год.

2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії (щонайменше 12 ліжок).

3. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі.

4. Наявність лікарів-інтернів.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

 • лікар-ендоскопіст та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з функціональної діагностики — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

2.1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

 • лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах (для надання медичної допомоги дітям):

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий — щонайменше 4 особи з даного переліку додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • сестра медична — щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

 • лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-ендоскопіст — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з ультразвукової діагностики, який пройшов підготовку з ультразвукової діагностики в педіатрії (сертифікований курс тематичного удосконалення) — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-рентгенолог — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з функціональної діагностики — щонайменше одна особа додатково до основного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі;
 • фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • рентгенолаборант — щонайменше 3 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

2.1. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дітей:

 • лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична — щонайменше 8 осіб додатково до основ­ного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах (для надання медичної допомоги дорослим)

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-терапевт, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 6 осіб з даного переліку додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

 • лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-ендоскопіст — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-рентгенолог — щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з функціональної діагностики — щонайменше одна особа додатково до основного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі;
 • фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • рентгенолаборант — щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи додатково до основного переліку у цьому закладі або за сумісництвом.

2.1. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дорослих:

 • лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична — щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2.2. У відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги:

 • лікар з медицини невідкладних станів — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • сестра медична та/або фельдшер, та/або фельдшер з медицини невідкладних станів — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • резервне джерело електропостачання;
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947–6-1: 2007;
 • система ультразвукової візуалізації з допплером;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • система рентгенівська діагностична.

1.1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів на кожне ліжко інтенсивної терапії зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);
 • апарат ШВЛ;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 2, у тому числі для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації, у тому числі з електродами для дефібриляції дітей усіх вікових груп у випадку надання допомоги дітям;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;
 • аспіратор (відсмоктувач).

2. За місцем надання медичних послуг:

 • забезпечення киснем щонайменше 20% ліжок: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 20;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • глюкометр;
 • пульсоксиметр — щонайменше 4;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • термометр безконтактний — щонайменше 2;
 • ваги медичні, ростомір медичний, медичні ваги для немовлят (для дитячих відділень) за потребою.

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дітям)

1. У закладі:

 • система рентгенівської комп’ютерної томографії у закладі або на умовах оренди чи іншого права користування;
 • гнучкий відеогастроскоп;
 • гнучкий відеоколоноскоп;
 • гнучкий відеобронхоскоп;
 • система ультразвукової візуалізації з кольоровим допплером і набором датчиків для дітей різного віку у випадку надання допомоги дітям замість системи ультразвукової візуалізації з допплером.

1.1. У приймальному відділенні:

 • глюкометр;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації, у тому числі з електродами для дефібриляції дітей усіх вікових груп у випадку надання допомоги дітям;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • мішок ручної вентиляції легень.

1.2. У лабораторії:

 • аналізатор газів крові;
 • автоматичний гематологічний аналізатор;
 • коагуляційний аналізатор;
 • біохімічний аналізатор;
 • аналізатор сечі.

1.3. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дітей:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • апарат ШВЛ для дітей усіх вікових груп — щонайменше 8;
 • апарат ШВЛ для транспортування пацієнтів для дітей усіх вікових груп;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків — щонайменше 8, щонайменше 1 з яких із можливістю вимірювання рівня CO2;
 • пульсоксиметр для дітей усіх вікових груп — щонайменше 9;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 14;
 • пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском;
 • електрокардіограф багатоканальний для дітей усіх вікових груп;
 • аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 8;
 • ларингоскоп з набором клинків або відеоларингоскоп — щонайменше 4;
 • відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених — щонайменше 4;
 • набір (укладка) для реанімації — щонайменше 2;
 • мішок ручної вентиляції легенів — щонайменше 6;
 • ваги електронні — щонайменше 4;
 • система рентгенівська діагностична портативна;
 • стійка пересувна для вертикальних рентгенівських знімків;
 • система ультразвукової візуалізації цифрова з кольоровим допплером і набором датчиків:
 • конвексний (абдомінальний);
 • лінійний (для дослідження судин);
 • секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ЕХОКс).

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дорослим)

1. У закладі:

 • система рентгенівської комп’ютерної томографії або система магнітно-резонансної томографії у закладі або на умовах оренди чи іншого права користування;
 • гнучкий відеогастроскоп;
 • гнучкий відеоколоноскоп;
 • гнучкий відеобронхоскоп.

1.1. У відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • неінвазивна система вентиляції легень (BIPAP/CPAP);
 • система ультразвукової візуалізації портативна;
 • глюкометр;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • мішок ручної вентиляції легень.

1.2. У лабораторії:

 • аналізатор газів крові;
 • гематологічний аналізатор;
 • коагуляційний аналізатор;
 • біохімічний аналізатор;
 • аналізатор сечі.

1.3. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дорослих:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • апарат ШВЛ — щонайменше 11;
 • апарат ШВЛ для транспортування пацієнтів — щонайменше 2;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 11, щонайменше 2 з яких із можливістю вимірювання рівня CO2;
 • пульсоксиметр — щонайменше 6;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 14;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • електрокардіостимулятор зовнішній;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 11;
 • апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка» (при відсутності відділення екстракорпоральної детоксикації);
 • мішок ручної вентиляції легень — щонайменше 4;
 • система рентгенівська діагностична портативна;
 • набір (укладка) для реанімації — щонайменше 2;
 • система ультразвукової візуалізації з кольоровим допплером і набором датчиків:

конвексний (абдомінальний) з частотою 2–6 МГЦ;
лінійний (для дослідження судин) з середньою частотою 7,5 МГц шириною 40–50 мм;
секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ЕХОКс) з частотою 2–4 МГц.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

2. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; сироватковий прокальцитонін, тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI);
 • гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (кількісне визначення), антистрептолізин-О (кількісне визначення));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
 • глікозильований гемоглобін в цільній крові;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний;
 • мікроальбумін у сечі;
 • ацетон в сечі;
 • копрограма;
 • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
 • бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу, серотипування та чутливість до антибактеріальної терапії;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;
 • ендоскопічні дослідження;
 • рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зменшення вираженості чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.

7. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

8. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.

9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.

10. Проведення заходів із профілактики захворювань.

11. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої, паліативної медичної допомоги, реабілітаційних послуг у післягострий та довготривалий період реабілітації.

12. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дітям)

1. Надання медичної допомоги дітям із тяжкими гострими та хронічними захворюваннями, в тому числі у відділенні інтенсивної терапії, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Цілодобове проведення інструментальних досліджень в умовах стаціонару.

3. Цілодобове проведення лабораторних досліджень у закладі.

4. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострий період реабілітації та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у післягострий та довготривалий період реабілітації.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дорослим)

1. Цілодобове проведення інструментальних досліджень в умовах стаціонару.

2. Цілодобове проведення лабораторних досліджень у закладі.

3. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострий період реабілітації та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у післягострий та довготривалий період реабілітації.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в Державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Додаток 5. Сканована копія чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з додатками, у разі підряду такого обладнання — зазначена ліцензія підрядника, для комп’ютерної томографії та/або сканована копія акта введення в експлуатацію системи магнітно-резонансної томографії.»

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16–77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — (057) 341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) — (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua