ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Реабілітація при ураженнях нервової системи»

6 грудня 2021 о 12:29
1139

26 листопада 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитись аналіз

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я та/або раннього втручання.

2. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою.

3. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду (у разі надання реабілітаційної допомоги в умовах стаціонару).

4. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Оцінювання болю та своєчасне знеболення (ненаркотичними препаратами) на всіх етапах надання допомоги пацієнту/пацієнтці.

6. При наданні послуг у стаціонарних умовах забезпечення щоденно кожної відповідної терапії згідно з індивідуальним реабілітаційним планом фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, логопедії, психології, консультування, пов’язаного з протезуванням, ортезуванням протягом щонайменше 5 днів на тиждень.

7. Наявність просторого туалету, обладнаного для осіб, які користуються кріслами колісними, достатньо великого для одночасного перебування пацієнта/пацієнтки та фахівця з реабілітації, який надає реабілітаційну допомогу.

8. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

9. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій.

10. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

11. При наданні послуг у стаціонарних умовах наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я.

12. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної та реабілітаційної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

13. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної та реабілітаційної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

14. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги та реабілітаційної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

16. Дотримання прав людини в закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. У закладі:

 • лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • лікар-невропатолог та/або лікар-невролог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або сумісництвом;
 • лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або сумісництвом;
 • фізичний терапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • логопед (терапевт мови та мовлення) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;
 • пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • термометр безконтактний;
 • глюкометр;
 • широка кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 2;
 • асистивні технології для забезпечення мобільності різного типу і розміру — крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, засоби альтернативної комунікації (комунікативні дошки, книги, пристрої);
 • стандартизовані тести та нестандартизовані набори для проведення терапевтичного оцінювання;
 • ортези, бандажі, слінги;
 • обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі в активностях повсякденного життя, включаючи відновлення когнітивних функцій (у тому числі допоміжне обладнання);
 • матеріали та засоби для відновлення та розвитку ігрових, соціальних навичок та навичок самообслуговування;
 • вертикалізатори різних типів та розмірів;
 • стілець-туалет — щонайменше 3;
 • крісло для душу (у разі надання допомоги стаціонарно) — щонайменше 3;
 • засоби для позиціонування різних форм та розмірів;
 • реабілітаційні пояси для страхування пацієнтів під час ходьби — щонайменше 4;
 • адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок ковтання, годування та приготування їжі;
 • поручні реабілітаційні вздовж залу та/або бруси реабілітаційні в залі фізичної терапії;
 • м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;
 • напівсфера балансувальна на платформі;
 • степ-платформи;
 • подушка-балансир;
 • тренажери для збільшення сили та об’єму рухів у суглобах кінцівок;
 • шведська стінка;
 • обладнання, іграшки та/або матеріали для сенсорної стимуляції та розвитку рухових навичок;
 • настінні дзеркала та/або мобільне дзеркало на коліщатках;
 • меблі та матеріали в залі ерготерапії чи іншому доступному приміщенні, що симулюють облаштування житлового помешкання для відновлення участі в активностях повсякденного життя (шафи, стіл, стілець, комп’ютер, телефон, дошка для прасування, праска, великий настінний годинник, календар, книги, газети, журнали тощо);
 • обладнання для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключами, ігрові матеріали тощо);
 • допоміжне обладнання для дотягування та хапання, одягання/роздягання та адаптивний одяг;
 • кухня та кухонні матеріали для відновлення участі в інструментальній активності повсякденного життя (мийка, плита, мікрохвильова піч, холодильник, набір ерготерапевтичного посуду, чайник електричний);
 • аптечка для надання невідкладної допомоги.

1.1. За місцем надання медичних послуг додатково при наданні допомоги стаціонарно:

 • кисневий концентратор;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • функціональне ліжко — щонайменше 2;
 • пристрій для підняття пацієнта в ліжку;
 • протипролежневі матраци;
 • протипролежневі подушки;
 • аспіратор (відсмоктувач).

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина», «Неврологія» та/або «Дитяча неврологія».

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди проводиться з використанням специфічних для конкретного клінічного діагнозу міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники).

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану на основі офіційних форм документування МКФ з використанням специфічних для конкретної нозології стандартизованих інструментів оцінювання (шкали/тести/опитувальники). Загальні мета та завдання, визначені в індивідуальному реабілітаційному плані, повинні бути специфічні, вимірювані, досяжні, реалістичні та визначені в часі. Оцінювання стану функціонування, показань та протипоказань до реабілітаційної допомоги в амбулаторних та/або стаціонарних умовах.

3. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я за напрямом нейрореабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та поточний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки.

4. Здійснення моніторингу клінічного стану пацієнта/пацієнтки, поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань за результатами реабілітаційного обстеження.

5. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною реабілітаційною командою за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта/пацієнтки.

6. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, креатинін, сечовина, С-реактивний білок);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки).

7. Проведення інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

8. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарем-невропатологом та/або лікарем-неврологом дитячим, та лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта/пацієнтки.

9. Консультування пацієнта/пацієнтки логопедом (терапевтом мови та мовлення).

10. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особ­ливостям догляду, запобіганню можливим ускладненням та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

11. Психологічний супровід пацієнтів з ураженням нервової системи, в тому числі учасникам операції об’єднаних сил (ООС) з наданням подальших рекомендацій та/або спрямуванням (за показаннями) для отримання подальшої медичної допомоги або психологічної реабілітації.

12. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.: (057)  341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка  Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua