Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: мобільна паліативна допомога

10 серпня 2021 о 11:18
1796

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

1. Координація та надання паліативної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці (дорослим та дітям) за місцем його/її перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.

2. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.

3. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявності) з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.

5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (в тому числі призначення та виписування рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).

6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

7. Забір, транспортування до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду, та проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
 • міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • копрограма.

8. Видача направлення та/або забір, транспортування біологічних матеріалів для проведення інших лабораторних досліджень.

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) та інших досліджень (за умови наявності відповідного портативного обладнання).

10. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.

11. Визначення показань до кисневої підтримки та забезпечення її проведення за допомогою кисневого концентратора за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

12. Спостереження та контроль за пацієнтом/пацієнткою, який/яка перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.

13. Оцінка та визначення потреб пацієнтів у асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету), забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.

14. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Націо­нального переліку лікарських засобів, в тому числі наркотичними засобами (безпосередньо лікарськими засобами або через виписування рецептів ф-3 за умови наявності відповідної ліцензії і створення «стаціонару на дому»), медичними виробами та розхідними матеріалами.

15. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.

16. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням згоди пацієнта/пацієнтки та його/її законних представників за потреби.

17. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або закладах охорони здоров’я, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

18. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час його/її відвідування, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.

19. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності відповідно до побажань пацієнта/пацієнтки щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпеченням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.

2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.

3. Проведення необхідних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Наявність затвердженого маршруту пацієнта/пацієнтки щодо його/її госпіталізації до відділення/закладу за потреби для надання інших видів медичної допомоги.

5. Забезпечення постійного контакту з пацієнтом: кількість відвідувань або взаємодій з пацієнтом за допомогою засобів телекомунікації має становити не менше 1 разу на тиждень, про що має вноситися відповідний запис в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Взаємодія з пацієнтом/пацієнткою має підтримуватися під час та після госпіталізації пацієнта/пацієнтки в стаціонарний заклад охорони здоров’я (якщо такий відбудеться), а після виписки пацієнта/пацієнтки зі стаціонарного лікування надавач повинен здійснити візит до пацієнта/пацієнтки.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

8. Наявність транспортного засобу для забезпечення доїзду до пацієнта/пацієнтки.

9. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

10. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичних послуг та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

11. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю надавача медичних послуг для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

12. Наявність цілодобового контактного номеру щодо консультування пацієнтів.

13. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

14. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар загальної практики — сімейний лікар, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, які мають фах «Лікувальна справа» та/або «Педіатрія» (для лікарів дитячих) і пройшли відповідну підготовку за напрямом «паліативна допомога» відповідно до вимог МОЗ України — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі;
 • сестра медична загальної практики — сімейної медицини та/або сестра медична, та/або фельдшер, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги, — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.

2. У закладі:

a. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 1 особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цій службі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У службі:

a. наявність транспортного засобу для забезпечення доїзду до пацієнта/пацієнтки;

b. пульсоксиметр — щонайменше 4;

c. глюкометр — щонайменше 4;

d. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;

e. термометр безконтактний — щонайменше 4;

f. мішок для ручної вентиляції легень;

g. кисневий концентратор — щонайменше 3;

h. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 2;

i. електрокардіограф портативний;

j. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

k. штатив для інфузій (крапельниць) — щонайменше 2;

l. сумка-органайзер лікарська — щонайменше 2;

m. сумка-холодильник — щонайменше 2;

n. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність у закладі рецептурних бланків форми № 1 та № 3.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua