Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: реабілітація при ураженнях нервової системи

10 серпня 2021 о 11:08
1139

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»

1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану (лист/таблиця втручань) проводиться з використанням специфічних для конкретної нозології міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники). Цілі та завдання, визначені в індивідуальному реабілітаційному плані, повинні бути специфічними, вимірюваними, досяжними, реалістичними та визначеними в часі. Оцінка стану функціонування та можливості чи необхідності пацієнта/пацієнтки отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.

3. Надання послуг з медичної реабілітації у сфері охорони здоров’я за напрямом нейрореабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та поточний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки.

4. Здійснення поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань за результатами реабілітаційного обстеження.

5. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою за результатами реабілітаційного обстеження для переведення пацієнта/пацієнтки на інший етап реабілітації або догляду.

6. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • С-реактивний білок;
 • загальний аналіз сечі;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки).

7. Проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або направлення на інструментальні обстеження до інших закладів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

8. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарем-невропатологом та/або лікарем-неврологом дитячим, та лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта/пацієнтки.

9. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливим ускладненням та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

10. Психологічний супровід пацієнтів з ураженням нервової системи.

11. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Наявність просторого туалету, обладнаного для осіб, які користуються кріслами колісними, достатньо великого для одночасного перебування пацієнта/пацієнтки та фахівця, який проводить медичну реабілітацію.

2. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

3. Забезпечення консультування логопеда (терапевта мови та мовлення) у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду (у разі надання реабілітаційної допомоги в умовах стаціонару).

5. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

6. При наданні послуги в стаціонарних умовах забезпечення щонайменше 45 хв на день кожної відповідної терапії (фізичної терапії, ерготерапії, логопедії) протягом щонайменше 5 днів на тиждень.

7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

8. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

9. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. У закладі:

 • лікар-невропатолог та/або лікар-невролог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або сумісництвом в цьому закладі;
 • лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або сумісництвом в цьому закладі;
 • фізичний терапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі;
 • асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;
 • пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • термометр безконтактний;
 • глюкометр;
 • кисневий концентратор;
 • монітор пацієнта;
 • широка кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 2;
 • асистивні технології для забезпечення мобільності різного типу і розміру — крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, засоби альтернативної комунікації (комунікативні дошки, книги, пристрої);
 • стандартизовані тести та нестандартизовані набори для проведення терапевтичного оцінювання;
 • ортези, бандажі, слінги;
 • обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі в активностях повсякденного життя, включаючи відновлення когнітивних функцій (у тому числі допоміжне обладнання);
 • матеріали та засоби для відновлення та розвитку ігрових, соціальних навичок та навичок самообслуговування;
 • вертикалізатори різних типів та розмірів;
 • крісло-туалет (у разі надання допомоги стаціонарно) — щонайменше 3;
 • крісло для душу (у разі надання допомоги стаціонарно) — щонайменше 3;
 • засоби для позиціонування різних форм та розмірів;
 • реабілітаційні пояси для страхування пацієнтів під час ходьби — щонайменше 4;
 • адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок ковтання, годування та приготування їжі;
 • поручні реабілітаційні вздовж залу та/або бруси реабілітаційні у залі фізичної терапії;
 • м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;
 • напівсфера балансувальна на платформі;
 • степ-платформи;
 • подушка-балансир;
 • тренажери для збільшення сили та об’єму рухів в суглобах кінцівок;
 • шведська стінка;
 • обладнання, іграшки та/або матеріали для сенсорної стимуляції;
 • настінні дзеркала та/або мобільне дзеркало на коліщатках;
 • меблі та матеріали у залі ерготерапії чи іншому доступному приміщенні, що симулюють облаштування житлового помешкання для відновлення участі в активностях повсякденного життя (шафи, стіл, стілець, комп’ютер, телефон, дошка для прасування, праска, великий настінний годинник, календар, книги, газети, журнали тощо);
 • обладнання для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключам, ігрові матеріали тощо);
 • допоміжне обладнання для дотягування та хапання, одягання/роздягання та адаптивний одяг;
 • кухня та кухонні матеріали для відновлення участі в інструментальній активності повсякденного життя (мийка, плита, мікрохвильова піч, холодильник, набір ерготерапевтичного посуду, чайник електричний);
 • аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «фізична та реабілітаційна медицина», «неврологія» та/або «дитяча неврологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua