Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: медична реабілітація немовлят

10 серпня 2021 о 11:05
663

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб дитини (специфікація) за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя»

1. Первинний огляд та консультація спеціаліста мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та/або визначення пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини на основі участі в щоденних заняттях (індивідуальний сімейний план раннього втручання).

3. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:

v. розгорнутий клінічний аналіз крові;

a. біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);

b. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

c. С-реактивний білок;

d. загальний аналіз сечі;

e. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування дитини).

4. Проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або направлення на інструментальні обстеження до інших закладів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

5. Надання послуг з медичної реабілітації та/або послуги раннього втручання членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

6. Надання послуги «Медична реабілітація» курсами незалежно від місця проживання дитини/надання послуги раннього втручання сім’ям за місцем їх перебування та/або з використанням засобів телекомунікації.

7. Забезпечення консультування дитини лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та її стану.

8. Оцінювання розвитку дитини за 5 сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера).

9. Проведення спеціального скринінгу на виявлення ознак первазивних розладів розвитку (розладів аутистичного спектру).

10. Проведення поглибленої оцінки розвитку дитини та функціонування родини з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники/ інтерв’ю).

11. Складання індивідуальної програми реабілітації з визначенням пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини. Здійснення моніторингу за виконанням з оцінюванням прогресу в досягненні поставлених цілей.

12. Організація навчання родини/доглядачів особливостям догляду за дитиною та її розвитком, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

13. Психологічний супровід батьків дитини.

14. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

15. Підбір та адаптація спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації для дитини, навчання батьків їх використовуванню в природному середовищі для дитини та родини.

16. Оцінка стану дитини та можливості переходу на інший етап реабілітації з наступною корекцією індивідуальної програми реабілітації або індивідуального сімейного плану раннього втручання.

17. Харчування дитини в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно, та/або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

2. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг медичної реабілітації та/або раннього втручання.

3. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою.

4. Формування індивідуальної програми реабілітації (лист/таблиця втручань) за категоріальним профілем МКФ-ДП та визначенням SMART (S-специфічні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реалістичні, T-визначені в часі) цілей та здійснення контролю за виконанням індивідуальної програми реабілітації з оцінюванням прогресу в досягненні поставлених цілей.

5. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

6. Забезпечення консультування логопеда (терапевта мови та мовлення) у закладі або на умовах договору підряду.

7. Забезпечення консультування вчителем-дефектологом, який має діючий сертифікат про перший рівень вищої освіти (бакалавр) у галузі знань «Освіта» за спеціальністю «Спеціальна освіта» (для надання послуг медичної реабілітації дітям).

8. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги дитині.

9. Забезпечення консультування соціального працівника у закладі або на умовах договору підряду (без введення штатної одиниці).

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекційним захворюванням, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. У закладі:

a. лікар-педіатр та/або лікар-невролог дитячий — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

d. асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевт, та/або сестра медична з лікувальної фізкультури (ЛФК), та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

e. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;

f. сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. асистивні технології для забезпечення мобільності (крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки) та можливості комунікації (комунікативні дошки, книги, інші пристрої);

b. обладнання для зали реабілітації: мати гімнастичні, настінні дзеркала, підвісне обладнання (гойдалки, гамаки), фітболи/м’ячі різних розмірів та форм, засоби для позиціонування різних розмірів та форм;

c. вертикалізатори різних розмірів та типів для пацієнтів до трьох років;

d. стіл реабілітаційний широкий;

e. стандартизовані тести та нестандартизовані набори для оцінювання функціональних можливостей та/або рівня розвитку дитини;

f. обладнання та ігрові набори для розвитку сенсорних та рухових навичок;

g. ігрові та дидактичні матеріали для розвитку когнітивних та зорово-перцептивних умінь та навичок самообслуговування;

h. адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок годування та харчування;

i. термометр безконтактний;

j. ваги для новонароджених;

k. ростомір;

l. циркуль або сантиметрова стрічка;

m. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «фізична та реабілітаційна медицина», «дитяча неврологія», «педіатрія», «психотерапія» та/або «медична психологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua