Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: мобільна психіатрична допомога

10 серпня 2021 о 11:04
902

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами»

1. Надання психіатричної допомоги за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та амбулаторно (за бажанням пацієнта/пацієнтки), пов’язаної з профілактикою рецидивів, лікуванням і психосоціальною реабілітацією осіб із тяжкими та/або комплексними розладами психіки та поведінки.

2. Надання допомоги пацієнтам/пацієнткам із тяжкими та/або комплексними розладами психіки та поведінки, що асоційовані із вираженою психосоціальною дезадаптацією, та/або у яких виявляють підвищений ризик загострень, а також пацієнтам/пацієнткам із низькою прихильністю до лікування.

3. Забезпечення психіатричного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням тяжкості розладу психіки та поведінки.

4. Формування із залученням пацієнта/пацієнтки та/або його/її законного представника індивідуального плану лікування і реабілітації для досягнення одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву.

5. Відвідування пацієнта/пацієнтки за місцем його/її перебування та амбулаторні візити пацієнта/пацієнтки (за бажанням пацієнта/пацієнтки) за місцем базування мобільної мультидисциплінарної команди до досягнення одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву.

6. Психологічна підтримка членів родини пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд), навчання технікам самодопомоги, інформування та роз’яснення про проблеми з психічним здоров’ям та їх вплив, психоедукацію та інші науково-обґрунтовані методи психологічної підтримки.

7. Проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці.

8. Застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.

9. Визначення потреби пацієнта/пацієнтки у фармакотерапії, призначення медикаментозного лікування і слідкування за дотриманням призначеного лікування.

10. Моніторинг побічної дії призначеного лікування та його корекція в разі потреби.

11. Визначення потреби пацієнта/пацієнтки в отриманні паліативної допомоги та за потреби направлення на отримання стаціонарної паліативної допомоги або паліативної допомоги, що надається мобільною паліативною бригадою.

12. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки із видачею направлення при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

13. Соціальна, соціально-трудова адаптація та соціальна реабілітація осіб з розладами психіки та поведінки.

Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю і виникли під час надання медичних послуг пацієнту/пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття, в тому числі у разі потреби стаціонарного психіатричного лікування.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами»

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та амбулаторно за бажанням пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря-психіатра або лікаря-психіатра дитячого;
  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я мобільної мультидисциплінарної команди, до якої входять 1 лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий і 1 лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог, і 1 сестра медична, і 1 фахівець з соціальної роботи та/або соціальний працівник, для надання психіатричної та психосоціальної допомоги особам з розладами психіки та поведінки за місцем їхнього перебування та/або амбулаторно.

2. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи та/або соціального працівника, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

3. Наявність приміщення — щонайменше одного кабінету для прийому пацієнтів членами мобільної мультидисциплінарної команди.

4. Забезпечення психіатричного огляду із визначенням ступеня тяжкості психічного розладу, виду медичного супроводу та рівня психосоціальної дезадаптації; визначення необхідного виду медичного супроводу та реабілітації.

5. Формування членами мобільної мультидисциплінарної команди індивідуальної програми лікування та реабілітації з метою досягнення одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву на основі отриманих результатів психіатричного огляду у співпраці із пацієнтом/пацієнткою та/або його/її законним представником.

6. Взаємодія, за згодою пацієнта/пацієнтки, з метою оцінки соматичного та психічного стану з лікарем ПМД (лікарем загальної практики — сімейним лікарем, лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром), якого пацієнтом/пацієнткою було обрано за декларацією про вибір лікаря, а також з лікарем-психіатром на амбулаторному рівні надання медичної допомоги.

7. Надання допомоги пацієнтам із тяжкими та/або комплекс­ними розладами психіки та поведінки, що асоційовані із вираженою психосоціальною дезадаптацією, та/або у яких виявляють підвищений ризик загострень, а також пацієнтам із низькою прихильністю до лікування.

8. Визначення потреби пацієнта/пацієнтки в інших медичних послугах та видача відповідного направлення, в тому числі визначення потреби пацієнта/пацієнтки в отриманні паліативної допомоги та за потреби направлення на отримання стаціонарної паліативної допомоги або паліативної допомоги вдома, що надається мобільною паліативною бригадою.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування для забезпечення комплексного спостереження, лікування та реабілітації пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

13. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Національного превентивного механізму, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог, та/або дитячий психолог (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. сестра медична — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У службі:

  • наявність автотранспорту для виїзду мобільних мультидисциплінарних команд;
  • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
  • пульсоксиметр;
  • глюкометр;
  • термометр безконтактний;
  • аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «психіатрія» та/або «дитяча психіатрія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua