Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: гематологія та онкогематологія

10 серпня 2021 о 11:00
920

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах»

1. Діагностика та лікування пацієнтів з підозрою та/або підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням (визначеним в підставах надання послуг) та пацієнтів в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з підозрою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтам в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі; цитоморфологічне дослідження клітин крові, диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула); підрахунок кількості ретикулоцитів (в цілодобовому режимі);
 • визначення групи крові і резус-фактора (в цілодобовому режимі);
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, кальцій, фосфор, феритин), лактатдегідрогеназа, (в цілодобовому режимі);
 • коагуляційний гемостаз (фібриноген, тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер) (в цілодобовому режимі);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові (в цілодобовому режимі);
 • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення) (в цілодобовому режимі);
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • загальний аналіз сечі;
 • проточна цитофлуориметрія аспіратів кісткового мозку та/або клітин периферичної крові;
 • патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
 • дослідження препаратів цитоцентрифугатів біологічних рідин;
 • цитологічні дослідження;
 • цитогенетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження;
 • дослідження моноклональних антитіл в сироватці крові;
 • молекулярно-генетичні дослідження клітин кісткового мозку, клітин периферичної крові та іншого біологічного матеріалу;
 • бактеріологічні дослідження;
 • визначення антитіл до ВІЛ-1/2, НВsAg, НCV;
 • цитохімічне та цитоморфологічне дослідження аспірату кісткового мозку з диференційованим підрахунком (мієлограма);
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідної інструментальної діагностики пацієнтам з підозрою та/або підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтам в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. ендоскопічні дослідження;

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

e. електрокардіографія (ЕКГ);

f. ехокардіографія (ехоКГ);

g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

5. Забезпечення медикаментозної терапії.

6. Проведення лікування методом еферентної терапії та/або із застосуванням аферезу клітин крові (за умови наявності відповідного обладнання).

7. Визначення контролю сироваткових концентрацій метотрексату в крові (за умови наявності відповідного обладнання).

8. Надання кисневої підтримки.

9. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії із забезпеченням центрального венозного доступу.

10. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур (зокрема кістковомозкові пункції, люмбальні пункції, трепанобіопсія), цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

12. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підозрою, з підтвердженим діагнозом та пацієнтів в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

13. Надання послуг з медичної реабілітації за медичними показаннями та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги.

14. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.

15. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його транспортування.

16. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки та оформлення йому/їй направлення на консультацію репродуктолога перед початком лікування у відповідний медичний заклад за бажанням пацієнта/пацієнтки.

17. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою.

18. Забезпечення необхідним дієтичним харчуванням в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • пацієнтів із підозрою або встановленим діагнозом:

злоякісні новоутворення лімфоїдної та споріднених тканин (лімфоми) (C81-C88.9);
множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення (С90.0-С90.3);
злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (лейкемії) (C91-C95.9);
інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (гістіоцитози) (C96);
істинна поліцитемія (D45); мiєлодиспластичнi синдроми (D46);
інші новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин (D47.1, D47.2, D47.3, D47.4, D47.5, D47.7);
вроджені тяжкі анемії, апластичні анемії та синдроми вродженої кістковомозкової недостатності (D56.0, D56.1, D57.0, D59.5, D60.0, D61.3, D64.0, D64.4);
інші хвороби крові та кровотворних органів (D70, D76.1, D76.2);
деякі порушення з залученням імунного механізму (D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.6, D81.7, D82.0, D82.1, D82.3, D86.1).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність окремого структурного підрозділу (відділення/центру), який призначений для лікування онкогематологічних, гематологічних та онкологічних захворювань та має обмежений доступ пацієнтів іншого профілю або осіб, не пов’язаних із наданням медичної допомоги пацієнтам з онкогематологічними, гематологічними та онкологічними захворюваннями (контроль доступу до відділення).

2. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду через залучення середнього медичного персоналу, який працює за основним місцем роботи в структурному підрозділі з лікування онкогематологічних та гематологічних захворювань та не залучений до роботи інших структурних підрозділів закладу.

3. Наявність щонайменше 2 палат (блоків) з індивідуальним санвузлом та можливістю повної ізоляції пацієнта/пацієнтки.

4. Забезпечення можливості виконання аспіраційної біопсії та трепанобіопсії кісткового мозку у закладі.

5. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень у закладі, цитоморфологічного, імуноцитологічного, імуногістохімічного (для трепанбіоптатів), молекулярно-цитогенетичного дослідження біологічних матеріалів, взятих в тому числі під час аспіраційної та трепанобіопсії кісткового мозку (залежно від потреб пацієнта/пацієнтки), бактеріологічного дослідження в закладі та/або на умовах договору підряду, або за направленням біологічного матеріалу до лабораторії, що знаходиться у національному закладі охорони здоров’я.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальної діагностики: магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, ендоскопічної та рентгенологічної діагностики у закладі або на умовах договору підряду.

7. Забезпечення можливості проведення УЗД цілодобово за місцем надання медичних послуг.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

9. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

10. Затверджений персональний склад постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) залежно від патології та клінічної картини мають входити щонайменше 2 лікарі-гематологи та/або лікарі-онкологи, спеціалісти з клінічної лабораторної діагностики, лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики та інші спеціалісти відповідно до потреби.

11. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою, цілодобовий доступ до препаратів та компонентів крові, в тому числі еритроцити, свіжозаморожена плазма, кріопреципітат, тромбоцити, отримані аферезним методом, розчин альбуміну, імуноглобуліни тощо. Наявність цілодобової логістики препаратів та компонентів крові, наявність умов для правильного зберігання препаратів та компонентів крові (інкубатор та шейкер тромбоконцентрату, морозильна камера). Забезпечення обов’язкового опромінення усіх компонентів крові або здійснення трансфузії препаратів крові через антилейкоцитарні фільтри.

12. Забезпечення спеціальними лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.

13. Організація забезпечення пацієнтів зі встановленим онкогематологічним або гематологічним захворюванням в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами та медичними виробами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основ­них лікарських засобів та номенклатур (переліків) лікарських засобів та медичних виробів за напрямами «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» та «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання», що закуповуються за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

14. Організація забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України.

15. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% від загальної кількості місць у відділенні (в тому числі за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.

16. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

17. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

18. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

19. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

20. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

21. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

22. Наявність обладнаного місця приготування розчинів хіміо- та таргетних препаратів згідно зі стандартами (розміри приміщення, ламінарна камера з каналом вентиляції).

23. Наявність протоколу утилізації надлишків лікарських засобів.

24. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіонарних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування, відповідь на лікування.

25. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-гематолог та/або лікар-онколог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі. У випадку лікування дітей: лікар-онколог дитячий та/або лікар-гематолог дитячий — щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, з них принаймні 2 особи — лікарі-гематологи дитячі;

b. сестра медична — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в структурному підрозділі з лікування онкогематологічних захворювань (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар-хірург та/або лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

d. спеціаліст з лабораторної діагностики з вищою освітою зі спеціальною підготовкою у діагностиці дитячих/дорослих онкогематологічних та гематологічних захворювань (в тому числі аналіз аспіратів кісткового мозку) — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

e. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

b. рентгенівський апарат;

c. цитоцентрифуга для виготовлення цитологічних препаратів, біологічних рідин;

d. шейкер-перемішувач тромбоконцентрату.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. апарат ШВЛ;

c. мішок для ручної вентиляції легень;

d. ларингоскоп;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

f. пульсоксиметр — щонайменше 2;

g. електрокардіограф багатоканальний;

h. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

i. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 10;

j. аспіратор (відсмоктувач);

k. глюкометр;

l. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;

m. витяжна шафа для розведення цитостатичних препаратів;

n. термометр безконтактний;

o. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія», «онкологія» та/або «дитяча онкологія», «гематологія» та/або «дитяча гематологія».

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ України від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua