Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

13 грудня 2019 о 13:06
15206

У 2020 р. на виконання закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі — надавачів) і оплачувати їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг (далі — вимоги).

НСЗУ для ознайомлення та консультацій були опубліковані перші проекти вимог до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій. Ці вимоги сформовано за результатами спільної роботи в робочих групах практикуючих лікарів, позаштатних клінічних експертів НСЗУ, а також спеціалістів НСЗУ, Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та Центру громадського здоров’я (ЦГЗ). НСЗУ висловлює вдячність громадськості та професійній медичній і економічній спільноті за їх активну участь у обговоренні проекту вимог та надані пропозиції.

До Вашої уваги пропонуються нові проекти вимог до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій в межах договорів між надавачем та НСЗУ.

Вимоги до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, розроблені для закладів (надавачів медичних послуг), які бажають укласти договір із НСЗУ. Формувалися вимоги на основі галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України, а саме: Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»; Наказом МОЗ України від 31.10.2018 р. № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»; Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»; Наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».

Вимоги лише специфікують окремі важливі для програми медичних гарантій умови роботи надавачів за договором з НСЗУ і не є галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я і надалі регламентуватиметься чинним законодавством.

Вимоги до медичних послуг сформовані таким чином, що будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір із НСЗУ на надання відповідної послуги/групи послуг.

НСЗУ як центральний орган виконавчої влади реалізує політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення і є уповноваженою структурою, відповідальною за ефективне витрачання бюджетних коштів при наданні медичних послуг у межах Програми медичних гарантій. Це передбачено Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про НСЗУ. Завдання НСЗУ — здійснити закупівлю безпечних та якісних медичних послуг, необхідних пацієнту, в межах наявного бюджету Програми. Відтак, перед тим як витрачати бюджетні кошти для закупівлі медичних послуг у тому чи іншому закладі, НСЗУ має переконатися, що такий надавач забезпечить надання якісних і безпечних медичних послуг і буде ефективно використовувати бюджетні кошти.

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із НСЗУ залишаються:

Кожен заклад хірургічного профілю, який відповідає вимогам, може укласти договір із НСЗУ на надання:

 • хірургічної допомоги, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим та дітям на стаціонарному етапі за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря або лікуючого лікаря, доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, самозвернення при невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація):

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Проведення хірургічних операцій з анестезіологічною допомогою.
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних маніпуляцій та обстежень у разі потреби.
 5. Забезпечення післяопераційного знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей за потреби.
 8. Направлення пацієнтів для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги у заклади вищого рівня (за потреби).
 9. Проведення заходів зі вторинної та третинної профілактики захворювань.
 10. Проведення заходів з медичної реабілітації в гострий період для запобігання виникненню післяопераційних ускладнень, а також для ранньої активізації пацієнтів, коригування стратегії дихання, переміщень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для проведення медичної реабілітації у відновний період або паліативної допомоги (за потреби).

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта та визначення подальшої його маршрутизації.
 2. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 4. Забезпечення можливості проведення наступних лабораторних досліджень:
  • клінічний аналіз крові (розгорнутий);
  • визначення групи крові і резус-фактора;
  • біохімічний аналіз (загальний білок, α-амілаза, АсАТ, АлАТ, білірубін з фракціями, креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти);
  • показники системи згортання (ТЧ, АЧТЧ, МНВ);
  • глюкоза крові;
  • СРБ кількісний;
  • тести на тропонін;
  • D-димер;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • аналіз сечі загальний.
 1. Наявність лабораторії для проведення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору.
 2. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.
 3. Проведення консультацій, у тому числі телемедичних, зі спеціалістами закладів вищого рівня відповідно до укладених договорів.
 4. Забезпечення компонентами крові у вигляді постійного запасу та швидкого доступу до них в режимі 24/7.

Вимоги до спеціалізації медичних працівників:

 1. Лікар хірургічного профілю, який має діючий сертифікат лікаря-спеціаліста за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, урологія, хірургія, хірургія серця та магістральних судин, дитяча гінекологія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча урологія, дитяча хірургія — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
 2. Лікар-анестезіолог (лікар-анестезіолог дитячий у разі медичної допомоги дітям) — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
 3. Сестра медична стаціонару — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
 4. Сестра медична-анестезист — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
 5. Сестра медична операційна — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

У закладі:

 1. УЗД-апарат із допплером.
 2. Електрокардіограф багатоканальний.
 3. Рентгенівський апарат.

За місцем надання послуги:

 1. Система централізованого постачання кисню.
 2. Наркозний апарат/станція.
 3. Апарат ШВЛ.
 4. Монітор поліфункціональний.
 5. Пульсоксиметр.
 6. Автоматичний шприцевий дозатор.
 7. Аспіратор (відсмоктувач).
 8. Дефібрилятор.
 9. Глюкометр.

Інші вимоги

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
 2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
 3. Наявність договору із закладом служби крові щодо постачання крові та її компонентів, у якого є чинна ліцензія провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.
 4. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Якщо заклад готовий проводити хірургічні операції в стаціонарних умовах цілодобово та відповідає додатковим нижчеописаним умовам, то до прогнозного глобального бюджету закладу буде застосовано коригувальний коефіцієнт.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення можливості проведення планових та екстрених хірургічних операцій.
 2. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень цілодобово (максимальна тривалість отримання результату до 60 хв).
 3. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень в режимі 24/7.

Додаткові вимоги до спеціалізації медичних працівників:

 1. Лікар, який має діючий сертифікат лікаря-спеціаліста за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, урологія, хірургія, хірургія серця та магістральних судин, дитяча гінекологія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча урологія, дитяча хірургія — не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост). Забезпечення цілодобового лікарського нагляду протягом усіх днів тижня.
 2. Лікар-анестезіолог (лікар-анестезіолог дитячий у разі медичної допомоги дітям) — не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост). Забезпечення цілодобового спостереження за пацієнтом (у разі потреби) лікарем-анестезіологом (лікарем-анестезіологом дитячим) протягом усіх днів тижня.
 3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини/фізичний терапевт/ерготерапевт/лікар з лікувальної фізкультури/лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини — щонайменше одна особа, яка працює на постійній основі в цьому закладі.
 4. Сестра медична стаціонару — не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на кожному посту.
 5. Сестра медична-анестезист — не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост).
 6. Сестра медична операційна — не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост).

 Додаткові вимоги до переліку обладнання:

 1. Ендоскопічне обладнання — ФГДС, колоноскоп, цистоскоп, гістероскоп, бронхоскоп (за потреби — для обслуговування дорослого населення); ФГДС, бронхоскоп (обов’язково) — для обслуговування дитячого населення.
 2. Лапароскопічна стійка та її використання в режимі 24/7.
 3. Коагулятор (моно-, біполяр).
 4. Монітор пацієнта з датчиком вимірювання СО2.

Найближчим часом ми ознайомимо наших читачів з вимогами НСЗУ для інших видів медичної допомоги на 2020 р.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua