Analysis of the main aspects of the legislation on hospital districts

May 22, 2020
1146
Specialities :
Resume

The article identifies the peculiarities of the formation and functioning of hospital districts, examines the regulations governing the process of their creation and operation, analyzes the conditions and principles of their activities, the current state of implementation of these districts according to the main health departments. Peculiarities of creation of supervisory boards, problems in normative regulation of organizational and procedural bases of their activity and conditions of development of perspective plans of development of hospital districts are defined.

Published: 22.05.2019

 

References:

 • Verkhovna Rada Ukrainy (1992) Zakon Ukrainy 19.11.1992 r. № 2801-XII «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12).
 • Verkhovna Rada Ukrainy (2011) Zakon Ukraïny vid 07.07.2011 r. № 3612-VI «Pro poriadok provedennia reformuvannia systemy okhorony zdorovia u Vinnytskiy̆, Dnipropetrovskiy̆, Donetskiy̆ oblastiakh ta misti Kyievi» (zakon.rada.gov.ua/laws/show/3612-17).
 • Verkhovna Rada Ukrainy (2017) Zakon Ukrainy vid 19.10.2017 r. № 2168-VIII «Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19).
 • Zeleniak O., Bahatska K. (2019) Zminy, yaki nese medreforma dlia likaren (na prykladi Sumskoi hospitalnoi rady) (http://eidos.org.ua/novyny/zminy-yaki-nese-medreforma-dlya-likaren-na-prykladi-sumskoji-hospitalnoji-rady/).
 • Zeleniak O.P., Taran V.V. (2018) Zvit shchodo stanu protsesu formuvannia hospitalnykh okruhiv ta hospitalnykh rad. Kyiv, Tsentr «Ey̆dos», 36 s. (http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Zvit-hospitalni-okruhy.pdf).
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2016a) Postanova KMU vid 02.03.2016 № 285 «Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF).
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2016b) Postanova KMU vid 30.11.2016 r. № 932 «Pro zatverdzhennia Poriadku stvorennia hospitalnykh okruhiv» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF).
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2016v) Rozporiadzhennia KMU vid 30.11.2016 r. № 1013-r «Pro skhvalennia Kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-r).
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2018) Postavnova KMU vid 25.04.2018 r. № 411 «Deiaki pytannia elektronnoi systemy okhorony zdorovia» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-p).
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2019a) Postanova KMU vid 10.07.2019 r. № 646 Pro zatverdzhennia Polozhennia pro nahliadovu radu aktsionernoho tovarystva «Derzhavnyi eksportno-importnyi bank Ukrainy» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2019-p).
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2019b) Postavnova KMU vid 27.11.2019 r. № 1074 «Deiaki pytannia stvorennia hospitalnykh okruhiv» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-2019-p).
 • MOZ Ukrainy (2011a) Nakaz MOZ Ukraïny vid 05.10.2011 r. № 646 «Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv Ministerstva okhorony zdorovia Ukraïny shchodo realizatsiï Zakonu Ukraïny «Pro poriadok provedennia reformuvannia systemy okhorony zdorovia u Vinnytskiy̆, Dnipropetrovskiy̆, Donetskiy̆ oblastiakh ta misti Kyievi» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20152.html).
 • MOZ Ukrainy (2011b) Nakaz MOZ Ukraïny vid 30.12.2011 r. № 1008 «Pro zatverdzhennia prymirnykh polozhen pro zaklady okhorony zdorovia» (https://zakononline.com.ua/documents/show/898_898).
 • MOZ Ukrainy (2011v) Nakaz MOZ Ukraïny vid 31.10.2011 r. № 735 «Pro zatverdzhennia tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia strukturnykh pidrozdiliv likarni intensyvnoho likuvannia» (https://ips.ligazakon.net/document/MOZ14602).
 • MOZ Ukrainy (2011h) Nakaz MOZ Ukraïny vid 31.10.2011 r. № 736 «Pro zatverdzhennia tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia strukturnykh pidrozdiliv likarni vidnovnoho likuvannia» (https://zakononline.com.ua/documents/show/22965_22965).
 • MOZ Ukrainy (2017) Nakaz MOZ Ukrainy vid 20.02.2017 r. № 165 «Pro zatverdzhennia Prymirnoho polozhennia pro hospitalnyi okruh» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ27063.html).
 • com.ua (2017) Povidomlennia pro opryliudnennia proiektu Zakonu Ukrainy «Pro derzhavni finansovi harantii nadannia medychnykh posluh ta likarskykh zasobiv» (https://likkasa.com.ua/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-proektu-zakonu-ukraini-pro-derzhavni-finansovi-garantii-nadannya-medichnix-poslug-ta-likarskix-zasobiv/).
 • ligazakon.net (2019) Hospitalnyi okruh ziavytsia v kozhnii oblasti (https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/191961_gosptalniy-okrug-zyavitsya-v-kozhny-oblast).