Medico-social model for optimizing primary health care in chronic obstructive pulmonary disease in Ukraine

August 27, 2018
560
Resume

The article presents a new model for optimizing of the primary care for the chronic obstructive pulmonary disease (COPD), taking into account available medical technologies. It is established that the implementation of the proposed model will improve the public management of the health care system in the provision of primary health care in COPD, get the expected positive results in the work of primary care institutions, increase the duration and quality of life of patients with COPD, reduce the gap in health status in different socio-economic groups and generally improve the health of the population of Ukraine.

V.N. Mikhalchuk, A.G. Vasiliev

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, optimization of primary health care, improvement of health indicators, early diagnosis of COPD.

Published: 05.09.2018

References:

 • Bolokadze Ye.O. (2014) Osoblyvosti diahnostyky ta prohnozuvannia perebihu KhOZL na suchasnomu etapi. Medytsyna sohodni i zavtra, 1: 59–62.
 • Kabinet Ministriv Ukrainy (2016) Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 r. № 1002-r «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy hromadskoho zdorovia v Ukraini» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80).
 • Liashuk P.M., Koval H.D., Liashuk R.P. (2011) Aktualni pytannia khronichnykh obstruktyvnykh zakhvoriuvan lehen (ohliad literatury ta vlasni sposterezhennia). Klin. imunol. alerhol. infektol., 2: 38–40.
 • MOZ Ukrainy (2015) Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015–2020 rokiv (http://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf).
 • Ostapenko T.A., Basanets A.V. (2016) Diahnostyka khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoriuvannia lehen profesiinoho genezu z urakhuvanniam danykh onovlenoi redaktsii GOLD 2016 roku. Ukr. zhurn. probl. med. pratsi, 4(49): 21–31.
 • Tolokh O.S. (2017) Khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen: novi rishennia starykh problem. Klin. imunol. alerhol. infektol., 1(98): 16–22.
 • Tolubaiev V.V. (2012) Obgruntuvannia metodychnoho pidkhodu do otsinky priamykh i nepriamykh vytrat, shcho poviazani z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen. Farmatsevt. chasopys, 2: 150–154.
 • Ukaz Prezydenta Ukrainy (2015) Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5/2015 «Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015).
 • Fedorova O.A. (2014) Hronicheskaya obstruktivnaya bolezn legkih — problemyi nesvoevremennoy diagnostiki na urovne pervichnogo zvena. Ukr. med. chasopis (https://www.umj.com.ua/article/71391).
 • Bousquet J., Khaltaev N. (Eds.) (2007) Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach (http://apps.who.int/iris/handle/10665/43776).
 • Brashier B.B., Kodgule R. (2012) Risk factors and pathophysiology of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). J. Assoc. Physicians India, 60 Suppl.: 17–21.
 • goldcopd (2016) Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD 2016 (https://goldcopd.org/).
 • Raherison C., Girodet P.O. (2009) Epidemiology of COPD. Eur. Respir. Rev., 18(114): 213–221.
 • Xu W., Collet J.P., Shapiro S. et al. (2010) Negative impacts of unreported COPD exacerbations on health-related quality of life at 1 year. Respir. J., 35(5): 1022–1030.