Organization: SHEI «Uzhgorod National University», Uzhgorod, Ukraine