Organization: Rivne Regional Clinical Hospital, Rivne