Organization: Pylyp Orlyk International Classic University, Mykolaiv, Ukraine