Organization: Kharkov regional psychiatric hospital № 1