Organization: AngioLife Vascular Center, Zaporizhzhia, Ukraine